06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو
اطلاعات کلی جمعیت ناحیه 3 در سال 1395 نسبت به کل کشور


 
 
نسبت تعداد خانوار
 نسبت جمعیت زنان
نسبت جمعیت مردان
نسبت جمعیت
 0% 0.1% 0.1%
0.1%
 بعد خانوار
تعداد خانوار
 جمعیت کل زنان
جمعیت کل مردان
 جمعیت کل ناحیه 3
3.2  23834 37738
 39642 77380
 48.8% 51.2%