06/24/2018 - يكشنبه 3 تير 1397
جستجو
معاون خدمات شهری و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: امیرحسین عساری

پست الکترونیک : asari@tehran.ir

نوع استخدام : کارمند رسمی

سوابق خدمتی : 17 سال

سال تولد: 1349

محل تولد : تهران

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد - مدیریت محیط زیست - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

اداره خدمات شهری و اداره هماهنگی و برنامه ریزی معاونت خدمات شهری
نماینده فنی شهردار تهران در کمیسیون مناقصات و معاملات (ماده 13)
اداره کل امور خدمات شهری و اداره کل هماهنگی و برنامه معاونت خدمات شهری بازرس و ناظر عالی خدمات شهری مناطق 22 گانه
اداره کل امور خدمات شهری مسئول کنترل پروژه های عمرانی معاونت خدمات شهری
اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی کنترل عملکر معاونت خدمات شهری مسئول هماهنگی و برنامه ریزی اجرای طرح جهادی 137 معاونت خدمات شهری
اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی کنترل عملکر معاونت خدمات شهری
دبیر کمیته تخصصی نظارت ستادی دوره ای در مناطق22گانه
شهرداری منطقه 18
جانشین حوزه و رئیس اداره خدمات شهری
شهرداری منطقه 18
عضو هیئت علمی شهرداری تهران
شهرداری منطقه 18
معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه 11
معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه 13 معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه 18
معاون خدمات شهری و محیط زیست