12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
معاون خدمات شهری و محیط زیست
نام و نام خانوادگی: امیرحسین عساری

پست الکترونیک : asari@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال تولد: 1349

محل تولد : تهران

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت محیط زیست