12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
معاون شهرسازی و معماری
پست الکترونیک :mirshekarian@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سوابق خدمتی :

سال تولد: 1353

محل تولد : کرمان

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 7 مدیر امور اداری
شهرداری منطقه 7 مدیر اداره ساماندهی صنایع و مشاغل
شهرداری منطقه یک کارشناس ناظر پروژه های عمرانی
شهرداری منطقه یک کارشناس مشاور معاونت خدمات شهری
شهرداری منطقه یک کارشناس بررسی خلاف معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری منطقه یک کارشناس اداره بازدید یکسان
شهرداری منطقه یک مسئول اداره صدور پروانه شهرسازی و معماری
 شهرداری منطقه یک  معاون شهرسازی و معماری
 اداره کل حریم معاون فنی و مهندسی
 شهرداری منطقه 13 معاون شهرسازی و معماری
 شهرداری منطقه 18 معاون شهرسازی و معماری