01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو
معاون مالی و اقتصاد شهری
نام و نام خانوادگی: یحیی حسینی

پست الکترونیک : hosseini-y@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال تولد: 1349

محل تولد : اراک

تحصیلات: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری