06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو

طول معابر براساس عکس هوایی سال 92

درجه بندی معابر ناحیه پنج (طول متر) ناحیه چهار(طول متر) ناحیه دو(طول متر) ناحیه سه (طول متر) ناحیه یک (طول متر) جمع کل
بزرگراه 5734.20 95.72 6685.14 2751.37 1933.01 17199.44
بلوار/خیابان اصلی 8794.56 11635.76 788.88 4998.54 9246.25 35463.99
بن بست 14700.23 14817.46 7819.27 14235.14 10147.50 61719.61
خیابان فرعی 24640.83 33600.75 25296.02 18900.05 17644.58 120082.23
راه خاکی 0.00 3863.29 1771.93 3454.22 0.00 9089.44
کوچه 25818.87 35742.76 32795.45 39104.62 46222.40 179684.09
جمع کل 79688.70 99755.73 75156.70 83443.95 85193.73 423238.81