12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو
ژئومورلوژی اقلیمی

جهت كلي جريان رودها در سطح كل استان تهران از شمال به جنوب و از شرق به غرب مي باشد. بدليل عدم وجود رودخانه مهم در سطح منطقه 18 تأثيرات ژئومورفولوژيكي رودخانه در اين منطقه قابل پيگيري نمي باشد. جهت جريان آبهاي زيرزميني از شمال به طرف جنوب و جنوب شرق مي باشد كه از توپوگرافي دشت و نواحي تغذيه خود تبعيت مي كند، سرعت آبهاي زيرزميني منطقه 18 در مقايسه با ساير نقاط شمالي شهر تهران كمتر است. (بدليل شيب كم اين منطقه و تأثير آن بر طبقات زمين ساختي زيرزمين) و بعلت دانه ريز بودن آبرفت و رسي شدن خاكها غيرقابل نفوذ شده و سطح آب زيرزميني به سطح زمين نزديك مي شود. بالا آمدن آب زيرزميني در منطقه 18 بعنوان يكي از عوامل مؤثر در تخريب ساختمانها از محدوديتهاي برنامه ريزي تلقي مي گردد. همچنين بيلان آب در منطقه 18 بعلت تغذيه سفره هاي زيرزميني از فاضلاب شهري باعث بالا رفتن سطح ايسايي سفره هاي آبي مي شود. بالا بودن سطح ايستايي سفره هاي آبي زيرزميني در استحكام عناصر كالبدي شهر مستقيماً تأثير منفي مي گذارد و بسياري از عوامل ديگر از جمله نكات منفي بالا بودن سطح آب زيرزميني براي منطقه 18 قابل شمارش است.

ژئومورفولوژی ساختمانی

منطقه 18 از لحاظ ساختماني و تشكيلات زمين شناسي جوان است و در طي دوره،هاي ميوسن - پلي اوسن شكل نهايي آن ظاهر شده است. تغييرات زمين شناسي از نظر مورفولوژيكي كه امروزه ملاحظه مي كنيم بيشتر از آغاز دوران چهارم زمين شناسي يعني از حدود 5/1 ميليون سال پيش تا عصر حاضر مربوط مي شود.
منطقه 18 از نظر توپوگرافي بر روي نواحي دشتي در ارتفاعات 900 تا 1500 متري قرار دارد كه با شيب ملايمي از شمال به جنوب (2 درصد) و از غرب به شرق در قسمت جنوب شرقي شهر تهران گسترش يافته است. شيب منطقه 18 از حوالي انقلاب تا انتهاي محدوده اين منطقه 2 درصد است كه در مقايسه با قسمتهاي شمالي بسيار پايين مي باشد.
جنس خاكهاي منطقه 18 از خاكهاي آهكي و رسي با بافت بسيار ريز پوشيده شده است و از اراضي حاصلخيز كشاورزي مي،باشد.
گسلهاي متعددي در سطح شهر تهران وجود دارند. دو گسل اصلي اين شهر عبارتند از گسل شمالي در جهت شرقي و غربي و گسله جنوبي نيز در امتداد شرقي غربي كه در حوالي كرج اين دو گسل به همديگر متصل مي شوند و كل سطح شهر تهران را بصورت جزيره اي جدا از ساير تشكيلات زمين ساختي درمي آورند. منطقه 18 بر روي خط اصلي گسل جنوبي كه از كهريزك عبور كرده و پس از گذشتن از دشت ورامين و در حاشيه جنوبي ارتفاعات كوه سرخ بطرف دشت تهران امتداد مي يابد و از منطقه 18 عبور مي،كند و پس از منطقه 18 در حوالي كرج به گسل شمال تهران متصل مي شود. علاوه بر گسل اصلي در منطقه 18، گسلهاي متعدد ديگري در جهات مختلف امتداد دارند. بطوريكه 616/5 كيلومتر مربع از منطقه 18 در محدوده حريم گسلها قرار دارند كه يكي از موانع عمده توسعه شهري در اين محدوده مي باشند.

خصوصیات صنعتی

منطقه 18 با داشتن 1000 هكتار اراضي كاربرد صنعتي رتبه اول را از لحاظ مساحت در كل سطح شهر تهران داراست. به نحوي كه بيش از 30 درصد منطقه را اراضي صنعتي تشكيل مي دهند. بخش صنعت در قياس با ساير فعاليتها 43 درصد از كل شاغلين منطقه را تشكيل مي دهد. منطقه 18 در مقايسه با ساير مناطق تهران از لحاظ تعداد شاغلين در بخش صنعت رتبه دوم را پس از منطقه 15 داراست.

خصوصیات خدماتی

فعاليتهاي خدماتي در سال 1385 در حدود 49 درصد از كل شاغلين منطقه را جذب نموده است. در مقابل كل شاغلين در فعاليتهاي خدماتي شهر تهران معادل 67 درصد مي باشد. بدين ترتيب درصد شاغلين در فعاليتهاي خدماتي منطقه 18 به مراتب پايين تر از شهر تهران مي باشد. بعبارت ديگر فعاليتهاي خدماتي از نظر درجه اهميت در ساختار اقتصادي شهر تهران بمراتب بيشتر از منطقه 18 بوده است.