01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو
فرمانده حوزه مقاومت بسیج منطقه 18
نام و نام خانوادگی:سعید منوری رضائی

پست الکترونیک : monavari-s@tehran.ir

نوع استخدام :

سوابق خدمتی :

سال تولد: 1349

محل تولد :


سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی کشاورزی

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18
جانشین معاون امور شهری و رئیس اداره خدمات شهری
شهرداری تهران
رئیس اداره آموزش و مشارکتهای مردمی
شهرداری منطقه 18
شهرداری ناحیه 6
شهرداری منطقه 18
مسئول فضای سبز ناحیه 2
شهرداری منطقه 18
ناظر و مسئول فضای سبز ناحیه 4
شهرداری منطقه 18
ناظر و مسئول فضای سبز منطقه

معاونت عقیدتی و سیاسی حوزه مقاومت شهری
  معاونت نظارت و تائید صلاحیت حوزه شهری
  مدیریت عقیدتی نظارت حوزه شهری
  مدیریت عقیدتی نظارت مرکز بسیج ادارات ناحیه ابوذر
  مسئول دارالقرآن
  مسئولیت کارگاه هنری (خطاطی،عکاسی،فیلمبرداری)