12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو
معاون اجتماعی و فرهنگی
نام و نام خانوادگی: مصطفی حسنی

پست الکترونیک : hasani-mos@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال تولد: 1348

محل تولد : تهران

تحصیلات: فوق لیسانس علوم اجتماعی - رسانه و مطالعات فرهنگی