06/24/2018 - يكشنبه 3 تير 1397
جستجو
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 18
نام و نام خانوادگی: مصطفی حسنی

پست الکترونیک: hasani-mos@tehran.ir

نوع استخدام : کارمند رسمی

سوابق خدمتی : 27 سال

سال تولد: 1348

محل تولد : تهران


سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناس ارشد رسانه و مطالعات فرهنگی

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18 جانشین اداره روابط عمومی
شهرداری منطقه 18 مدیر روابط عمومی
شهرداری منطقه 18 مشاور و مدیر دفتر شهردار منطقه با حفظ مسئولیت روابط عمومی
شهرداری منطقه 18 سرپرست حوزه اجتماعی و فرهنگی با حفظ سمت مسئولیت روابط عمومی
شهرداری منطقه 18 سرپرست حوزه اجتماعی و فرهنگی با حفظ سمت مسئولیت روابط عمومی
شهرداری منطقه 18 سرپرست حوزه اجتماعی و فرهنگی با حفظ سمت مسئولیت روابط عمومی
 شهرداری منطقه 18
معاون امور اجتماعی و فرهنگی