08/14/2018 - سه شنبه 23 مرداد 1397
جستجو
سرپرست روابط عمومی

پست الکترونیک: ahmadirad@tehran.ir

نوع استخدام : کارمند رسمی

سوابق خدمتی : 18سال

سال تولد: 1356

محل تولد : رشت

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران-عمران
کارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش تحول

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

سازمان حمل ونقل ترافیک مشاور و مدیردفتر
سازمان حمل ونقل ترافیک عضوکمیسیون معاملات وکاربری های زمین
سازمان ومدیریت پسماند مشاور و مدیردفتر
سازمان ومدیریت پسماند مدیرروابط عمومی واموربین الملل
شهرداری منطقه 18 رئیس اداره مدیریت پسماند
شهرداری منطقه 18 مشاوراجرایی شهردار
 شهرداری منطقه 18
 سرپرست اداره روابط عمومی