12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو
رئیس اداره روابط عمومی
نام و نام خانوادگی: فرجاد احمدی راد

پست الکترونیک: ahmadirad@tehran.ir

نوع استخدام: رسمی

سال تولد: 1356

محل تولد : رشت

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی - تحول