08/14/2018 - سه شنبه 23 مرداد 1397
جستجو
وظایف ستاد مدیریت بحران

- هماهنگ نمودن برنامه های کاهش اثرات ناشی از بحران
- نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مصوب
- هماهنگی در ارائه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران
- تهیه، تدوین و نظارت بر برنامه های پیشگیری و کاهش اثرات، آمادگی، مقابله و بازسازی.
- هماهنگی در بازگرداندن جامعه به حالت عادی و ارائه خدمات شهری مناسب پس از وقوع بحران
- مطالعه و برآورد آسیب پذیری سازه های مختلف و ارائه مناسب ترین روش های بهسازی و تقویت آنها.
- نظارت بر مطالعات چگونگی کارائی و استمرار در عملکرد شریانهای حیاتی در هنگام و پس از رویداد بحران
- نظارت در امور آموزش همگانی و تخصصی و همچنین هماهنگی و نظارت بر اجرای بهینه مانور با کیفیت بالا.
- ایجاد ارتباط و همکاری همه جانبه با سازمان های داخلی و خارجی ذیصلاح در امور پیشگیری و مدیریت بحران.
- تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به تقویت توان مدیریت بحران شهر تهران و پیگیری تا تصویب موارد فوق.
- تهیه طرح جامع تخلیه مناطق شهر، جابجایی و ساماندهی شهروندان و پیش بینی و هماهنگی در ارائه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران .
- هماهنگی و نظارت بر آگاهی رسانی عمومی از طریق رسانه های گروهی در سطح شهر تهران برای آموزش و آماده نگهداشتن مردم برای مقابله با مواقع بروز بحران.
- هماهنگی و نظارت بر آگاهی رسانی عمومی از طریق رسانه های گروهی در سطح شهر تهران برای آموزش و آماده نگهداشتن مردم برای مقابله با مواقع بروز بحران.
- انجام مطالعات و پژوهش های مهندسی زلزله، زلزله شناسی مهندسی، زمین شناسی مهندسی و شهری، ژئوفیزیک مهندسی و مدیریت بحران در گستره تهران بزرگ .
- هماهنگ نمودن سازمان های مسئول امور ۲۴ گانه با سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.(وظیفه فوق از سوی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران تفویض میگردد).
- تداوم مطالعات مربوط به ریزپهنه بندی لرزه ای تهران بزرگ، برآورد خطر و تحلیل خطر پذیری زلزله و بهنگام ساختن آنها به منظور دستیابی به بالاترین وضعیت آمادگی مقابله با رویدادهای احتمالی.
- هماهنگ نمودن و نظارت بر تعیین تقویم سالانه مانورهای مردمی و همچنین نظارت بر اجرای بهینه مانور با کیفیت بالا. (وظیفه فوق از سوی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران تفویض میگردد).
- هماهنگی و نظارت در تدوین برنامه های آمادگی و عملیاتی توسط کمیته های تخصصی در برابر سوانح و بلایای طبیعی. (وظیفه فوق از سوی رئیس ستاد مدیریت بحران شهر تهران تفویض میگردد).
- تهیه و تدوین مقررات، دستورالعمل هاو آئین نامه های مربوط به ایمن سازی ساختمان ها، پلها، تاسیسات و به طور کلی محیط شهری جهت کاهش آسیب دیدگی در زمان وقوع بحران و پیگیری تا تصویب موارد فوق.
- ایجاد بانک اطلاعاتی مکانیزه و به روز از ساختمانها، تاسیسات، پلها، معابر، مراکز گاز، برق، آب و کلیه مراکز صنعتی، شیمیایی و غیر شیمیایی خطرناک و یا جابجایی اینگونه موارد در سطح شهر و اعمال روش های کنترل، نظارت و بازرسی نسبت به پیمانکاران، مشاوران و کلیه افرادی که به هر طریقی خدمات فوق را در شهر تهران انجام می دهند.
- انجام سایر امور مربوط.