10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397
جستجو
عنوان وسعت (هکتار) جمعیت محلات
ناحیه 1 436 105,498 4
ناحیه 2 670 76,086 3
ناحیه 3 642 73,990 3
ناحیه 4 888 67,342 4
ناحیه 5 1174 61,760 2
جمع 3810 384,676 16