06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو

بافت فرسوده

کاربری اراضی

مناطق مسكوني واقع در منطقه ١٨ بطور عمده مورد استفاده و سكونت اقشار كم درآمد و شاغلين كارگاههاي توليدي و صنايع مي­باشد. ماهيت وجودي اين مناطق سكونت به تبع شغل مي­باشد. نحوه شكل گيري و موقعيت محلات مسكوني همانطور كه در نقشه ساختار فضائي وضع موجود منطقه مشخص مي باشد، بطور عمده در حاشيه محورهاي اصلي شمالي و شرقي منطقه (محور ساوه) و نيز محورهاي اصلي موجود در منطقه (معلم، الغدير، هفده شهريور و بهرامي) مي­باشد. از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساختار اقتصادی - اجتماعی ساکنین منطقه 18 شهرداری تهران می­توان به موارد زیر اشاره داشت.
- حاشيه اي بودن و تداخل شديد كاربري هاي شهري و فرا شهري
- مهاجر بودن ساكنين، متراكم بودن بافت هاي مسكوني
- ريزدانه بودن قطعات تفكيكي در بافت مسكوني، وسعت زياد اراضي كشاورزي و باغات در بين بافت هاي خودرو، گسستگي بافت و عدم انسجام فضائي
- وجود اشتغال پايه و مولد در منطقه و اشتغال بخش عمده ساكنين در كارگاهها و صنايع موجود در منطقه
- عدم تمايل ساير شهروندان تهران به اسكان در اين منطقه به لحاظ ساخت و بافت خاص فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آن و كاهش جمعيت آن در طي دوره 70 تا 75

با توجه به موضوعیت پروژه، مهمترین بحث مرتبط با کاربری اراضی شهری، شناخت نحوه استفاده از اراضی و به عبارتی پهنه بندي عمومي استفاده از اراضي در منطقه 18 شهرداری تهران می باشد. شناخت این مضوع و در این غالب، راه گشای بررسی دقیقتر توزیع فضایی تخلفات ساختمانی و ارتباط آن با نحوه پهنه بندی در منطقه 18 شهرداری تهران می باشد.
پهنه بندي استفاده از اراضي ابزار مناسبي براي مديريت شهري در جهت انتظام فعاليتهاي موجود در سطح يك شهر و جلوگيري از استقرار كاربريهاي نامتجانس در مجاورت يكديگر مي باشد. اين امر بويژه در سطح كلانشهرهای اكثر كشورهاي پيشرفته متداول و مورد استفاده قرار مي گيرد. در پهنه بندي اراضي، همجواريهاي مناسب و غيرمناسب تشخيص داده شده و كاربريهاي سازگار با يكديگر كه مي تواند در مجاورت هم عملكرد مناسب خود را داشته باشد؛ مجاز به استقرار در يك پهنه خواهند بود. به عبارت ديگر در سياست پهنه بندي، در درجه اول پهنه هاي سازگار و ناسازگار معرفي و جايگاه مناسب و منطقي خود را با توجه به نوع عملكرد پيدا مي نمايد و در درجه دوم به معرفي كاربريهاي مجاز در هر پهنه پرداخته مي شود. در مورد پهنه بندي اراضي مسكوني از طريق مطالعه وضع موجود بافت و خصوصيات فرهنگي و اقتصادي- اجتماعي و نوع مشاغل ساكنين هر بخش از شهر مي­توان به طبقه بندي مناسب براي ارائه ضوابط و مقررات تفكيك اراضي و احداث بنا دست يافت و پهنه مورد نظر را معرفي نمود.
پهنه بندي استفاده از اراضي ضمن انتظام بخشي به فعاليتهاي هم جنس و سازگار به عنوان ابزاري مناسب جهت كنترل ساخت و ساز، ارتفاع مجاز، حفظ عناصر اصلي سيماي شهر و ساير عوامل موثر در حفظ محيط زيست محسوب مي­گردد. نقشه پهنه­بندي استفاده از اراضي مورد استفاده مديران شهري، مسئولين ساخت و ساز و نيز مردم (متقاضيان) قرار مي گيرد و هر شهروند مي تواند با توجه به پهنه مربوط به زمين مورد تملك خود از فعاليتهاي مجاز در آن پهنه آگاهي يافته و در برنامه ريزي هاي خود مورد استفاده قرار دهد و متقاضيان سرمايه گذاري در صورت تمايل به سرمايه گذاري در زمينه فعاليتي خاص، از پهنه مناسب و مجاز جهت استقرار فعاليت مورد نظر خود با مراجعه به نقشه پهنه بندي عمومي آگاه خواهند شد. از ديگر مزاياي نقشه پهنه بندي عمومي استفاده از اراضي، امنيت اجتماعي و فرهنگي مي باشد. از جمله شهروندان مايل به سكونت در پهنه هاي با تراكم كم (يك تا دو طبقه) مي­توانند با اطمينان خاطر از جهت ثابت ماندن تراكم بافت مذكور در پهنه مورد نظر خود اقدام به خريد يا احداث ساختمان بنمايند.
چنانكه ذكر شد منطقه ١٨ داراي ويژگي خاص و منحصر بفرد در سطح تهران مي باشد. وجود سطوح وسيع كاربري صنعتي و كارگاهي فرامنطقه اي در بخشهاي شمالي منطقه، استقرار بافتهاي مسكوني حاشيه­اي در مجاورت شبكه ارتباطي موجود و سطوح وسيع تحت عنوان كمربند سبز حفاظتي كه عمدتًا اراضي كشاورزي مي باشند، شكل خاصي به اين منطقه بخشيده است كه در هيچ يك از مناطق تهران مشاهده نمي­گردد. هر يك از اين سطوح با توجه به نوع عملكرد به پهنه هاي متعددي تقسيم مي­شوند كه ويژگي­ها و خصوصيات هر يك از پهنه­ها بر اساس طرح تفصیلی جدید منطقه 18 مورد بررسي قرار مي­گيرد. ويژگي­ها و خصوصيات پهنه بندي منطقه ١٨ با توجه به نحوه استفاده از اراضي بر اساس طرح تفصیلی و همچنين نوع عملكرد به شرح ذيل مي باشد:
پهنه بندی های طرح تفصیلی به شرح نقشه زیر:
نقشه شماره 1: پهنه بندی منطقه 18 شهرداری تهران بر اساس طرح تفصیلی، 1385