12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو
رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
نام و نام خانوادگی: شهریار طریقت

پست الکترونیک : tarighat@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال شروع بخدمت : 1380

سال تولد: 1354

محل تولد : تهران