06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو
رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی: رضا دشتی برنجه

پست الکترونیک : dashti-r@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال شروع بخدمت : 

سال تولد: 1356

محل تولد : تکاب