12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو
رئیس اداره برنامه و بودجه
نام و نام خانوادگی: رضا دشتی برنجه

پست الکترونیک : dashti-r@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال تولد: 1356

محل تولد : تکاب

تحصیلات: فوق لیسانس برنامه ریزی شهری