08/20/2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجو
اداره پایش و ارزیابی عملکرد
نام و نام خانوادگی: محمدرضا زنگنه

پست الکترونیک : Zanganeh@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال شروع بخدمت:1380

سال تولد: 1349

محل تولد :تهران