11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
عنوانآدرستلفنفکسپست الکترونیکیتوضیحات
شهر کتاب الغدیر میدان الغدیر ضلع شمال غرب میدان 66203305
شهر کتاب17 شهریور خ 17 شهریور جنب ساختمان شماره 3 شهرداری منطقه 18 66819595
قائم بلوار معلم داخل بوستان قائم 66217766 تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری خاتم
كتابخانه 15خرداد خیابان تختي خیابان تولیدارو بوستان 15خرداد 66698449 تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری خاتم
كتابخانه استاد حکیمی شهرک ولیعصر انتهای خیابان حیدری جنوبی بوستان لواسانی 66297525
كتابخانه خليج فارس شمالی محله خليج فارس شمالی رو به روی بانک اقتصاد نوین خیابان طالقانی 66257859 زیر نظر مدیر محله تلفن سرای محله 66270535
كتابخانه دانش جاده قدیم کرج،شهرك دانش 66282494
كتابخانه صادقيه شهرک صادقيه خیابان شهید غفاری نبش کوچه عصمتی سرای محله صادقیه 55824543 زیر نظر مدیر محله تلفن سرای محله 55824543
كتابخانه فجر چهارراه قهوه خانه ابراهیم آباد بوستان مینا 66817456 تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری خاتم
كتابخانه محله بهداشت چهارراه یافت آباد بلوار معلم داخل بوستان ميرال 66306906 تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری خاتم
كتابخانه مختار سليماني شاد آباد الغديرشمالی ميدان جانبازان مجموعه مختار سليماني 66795870 زیر نظر مدیر محله. تلفن سرای محله 66795872
كتابخانه نرگس بلوار معلم خیابان دانش آموز داخل بوستان بانوان نرگس 66207069 تحت پوشش سازمان فرهنگی و هنری خاتم