02/23/2018 - جمعه 4 اسفند 1396
جستجو

                  امور اداری و کارگزینی معاونت توسعه منابع انسانی


      *اطلاعیه ها

     *بخش نامه ها و دستورالعمل ها 

     *امور کارمندان ثابت

     *امور کارمندان قراردادی

     *چارت سازمانی

     *تماس با ما

  

 

 

 

 

 

             آقای حسین بردبار

              رئیس امور اداری