12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو

ساختار سازمانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
پروین عامری
     
    اداره فناوری اطلاعات وارتباطات
    شهریار طریقت
     
    اداره پایش و ارزیابی عملکرد
    محمدرضا زنگنه
     
    اداره تشکیلات و بهبود روش ها
    مجتبی روستائی
     
    اداره برنامه و بودجه
    رضا دشتی برنجه
ساختمان شماره 2

بلوار معلم، خیابان حیدری شمالی، ضلع جنوبی پارک قائم، روبروی شهرک ترافیک (معاونتهای برنامه ریزی و توسعه شهری، توسعه منابع انسانی، فنی و عمران)

تلفنخانه مرکزی: 66217889