12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
رئیس اداره تشکیلات و بهبود روش‌ها
نام و نام خانوادگی: مجتبی روستایی

پست الکترونیک : roustaei-m@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال شروع به خدمت : 1386

سال تولد: 1359

محل تولد : شهرستان آمل


سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری – رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کارشناسی ارشد – جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کارشناسی – جغرافیا (کارتوگرافی)

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18 کارشناس برنامه ریزی شهری
 شهرداری منطقه 18
 مسئول واحد GIS
 شهرداری منطقه 18
عضوکمیته اجرایی استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی 14001 iso 
 شهرداری منطقه 18
 نماینده کمیته پیشنهادات شهرداری تهران در منطقه
شهرداری منطقه 18
رئیس اداره تشکیلات و آموزش  
 شهرداری منطقه 18
 رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها
اداره کل تشکیلات و بهبود روشها
عضوکمیسیون تخصصی بهبود شهرسازی و معماری اداره کل تشکیلات و بهبود روشها 
 مرکز مطالعات
کارشناس امور مناطق  
 شهرداری منطقه 18
 رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها