12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو
مشخصات کلی منطقه
عنوان اجتماعی
سرای محله دفاتر شورایاری مساجد حسینیه مراکز انتظامی خانواده شهداء خانواده ایثارگران مراکز قرآنی
کلانتری راهور تعداد کل 1 شهید 2 شهید 3 شهید
ناحیه 1 4 4 20 11 1 * 269 151 0
ناحیه 2 1 3 17 10 0 * 158 60 0
ناحیه 3 2 3 25 19 0 * 147 116 0
ناحیه 4 2 4 17 13 1 * 142 59 2
ناحیه 5 2 2 8 31 0 * 72 28 1
جمع 11 16 87 84 2 0 788 414 3
عنوان اجتماعی
 کتابخانه مراکز آموزش عالی
 مدارس خانه های سلامت مراکز درمانی
 دبستان  راهنمایی دبیرستان
بیمارستانی درمانگاه داروخانه اورژانس
ناحیه 1 3
 0 18
 11  17 4 1 7 12 2
ناحیه 2  1 0
8
7
 8 3 0 9 6 2
ناحیه 3 0
1
 8  11  6 3 1 4 6 1
ناحیه 4 1
0
10
 5  6 4 0 5 8 1
ناحیه 5  1 0
4
 1 4
2 1 5 6 2
جمع  6  1  48  35 41
16 3 30 38 8
عنوان ایستگاههای آتش نشانی ایستگاههای سوخت مراکز اداری مراکز قضایی کیوسک مطبوعاتی آسایشگاه سالمندان و معلولین بوستانها جنگلکاری
CNG بنزین تعداد مساحت(هکتار) سرانه(متر مربع)
ناحیه 1 1 0 1 7 0 5 1 17 20.3 1.9
ناحیه 2 0 2 0 2 0 1 0 17 26.6 3.5
ناحیه 3 1 1 1 2 1 1 0 15 74.5 10
ناحیه 4 1 0 1 3 0 2 0 22 29.7 4.4
ناحیه 5 1 0 0 9 0 2 0 5 9.8 1.6
جمع 4 3 3 23 1 11 1 76 161 4.28
عنوان مرکز رشد و کارآفرینی ورزشی سوله بحران دفاترخدمات الکترونیک شهر بازار میوه و تره بار دفاتر پستی دفاتر پلیس +10 دفاتر پستی دفاترخدمات الکترونیک شهر
ایستگاههای تندرستی چمن مصنوعی استخر سالنهای ورزشی
ناحیه 1 3 17 2 1 17 2 1 1 5 1 5 1
ناحیه 2 1 10 4 1 8 1 1 3 1 1 1 1
ناحیه 3 2 20 4 0 6 3 1 1 2 0 2 1
ناحیه 4 2 20 6 1 6 0 1 2 3 2 3 1
ناحیه 5 0 12 4 1 4 1 0 1 1 2 1 0
جمع 8 79 20 4 41 7 4 8 12 6 12 4
عنوان غرفه های بازیافت اسکان کارگری نمایندگی مجاز خوردو طول قنوات طول مسیلها زیبا سازی رفت و روب (هکتار) زباله و ضایعات 24ساعت(تن) تناژ زباله(تر) تناژ زباله(خشک)
ساعتهای شهری مجسمه های شهری تلویزیونهای شهری پایه پرچم بلند روزانه سرانه روزانه سرانه
ناحیه 1 2 1 5 91 75
ناحیه 2 1 1 1 83 52
ناحیه 3 2 1 0 74 50
ناحیه 4 1 1 2 111 52
ناحیه 5 1 1 1 87 10
جمع 7 5 9 446 239