سلامت برخورداری فرد از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، و تنها نبود معلولیت و بیماری را سلامت نمی نامند. برای حوزۀ سلامت ابعاد مختلفی تعریف شده است. ممکن است فردی سلامت جسمی داشته باشد، اما از سلامت روان برخوردار نباشد. حتی شاید کسی سلامت روان و جسم را هم داشته باشد، اما فاقد سلامت اجتماعی و شاخص های آن باشد. بعد دیگر سلامت که به تازگی توسط اندیشمندان این حوزه مطرح شده ، سلامت معنوی است. سلامت معنوی بر سه بعد دیگر سلامت تأثیر مستقیم دارد و در دنیا نیز ثابت شده است که سلامت معنوی بر سلامت اجتماعی، جسمی و سلامت روانی جامعه و فرد تاثیر دارد.
حفظ و بهبود وضعیت سلامت در سطح کلیۀ گروههای اجتماعی ساکن در شهر، از طریق عملکرد همه جانبۀ سازمانهای دولتی و غیردولتی را سلامت شهری می نامند. شهرداری، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، یا هر ارگان دیگری به تنهایی متولی موضوع سلامت شهری نیستند، بلکه سلامت شهری مقوله ای است فرابخشی که همۀ ارگانها مسئول اند.
مدیریت سلامت شهری نیازمند سازماندهی شبکه مردمی برای مشارکت جدی در امر سلامت شهروندان است. آنچه مسلم است شهر سالم محصول تلاش شهروندانی است که در برآورد و تامین نیازهای اجتماعی خود همراهی نموده و در تمام مراحل تکوین شبکه خدمات شهری از سیاستگذاری و برنامه ریزی گرفته تا اجرا و نظارت نقش شایسته ای ایفا نمایند.
خانه سلامت محله در واقع ستاد هماهنگ کننده و اجرایی پروژه محله سالم با استقرار درمحله های شهر تهران به عنوان تسهیل گر ، سطح سلامت ساکنان محله را از طریق مشارکت همگانی و همکاریهای بین بخشی ارتقا می بخشند.
شهروند سالم : در این حوزه، سلامت جسمی، روانی و روحی شهروندان مورد توجه است. داشتن تحرک بدنی، تغذیۀ مناسب و ... نمونه هایی از موضوعات این حوزه اند.
محله سالم: در محله سالم علاوه بر اشتراک ارزشها ، امیال و خواست افراد ، کنش متقابل و ارتباط نیز وجود دارد.
شهر سالم : شهر سالم شهری است که " در آن پیوسته شرایط کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی روبه توسعه و بهبود بوده و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ، محیطی را فراهم می آورد که بر اثر آن مردم ضمن حمایت از یکدیگر و مشارکت جمعی در انجام کلیه امور ، سعی و تلاش می کنند که زندگی خودرا به سطح مطلوبی برسانند. "
جامعۀ سالم : از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، به ارتباط با دیگران نیاز دارد. ارتباط انسان با افراد و محیط پیرامونش ارتباطات انسانی را شکل می دهد، که در این ارتباطات معیارهای سلامت باید مدنظر باشند.

قالب رنگ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
پوسته
زمینه
هیچ کدام
http://www.region18.tehran.ir/