06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو

اداره آموزش منطقه، وظیفه آموزش و بروز رسانی اطلاعات عمومی و تخصصی کلیه پرسنل رسمی و قراردادی (خدمات اداری شهر و هادیان شهر) را بر اساس دستور العمل های اداره کل برنامه ریزی و آموزش برعهده دارد.