09/25/2018 - سه شنبه 3 مهر 1397
جستجو
رئیس سامانه مدیریت HSE
نام و نام خانوادگی: نسرین جمالی

پست الکترونیک : jamali-na@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال شروع بخدمت:

سال تولد: 1354

محل تولد : تهران


سوابق تحصیلی

لیسانس مدیریت دولتی

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18
مدیر اجتماعی و فرهنگی ناحیه 2
شهرداری منطقه 18
مدیر امور بانوان
شهرداری منطقه 18
مشاور امور بانوان
شهرداری منطقه 18
دبیر جامعه ایمن
شهرداری منطقه 18
مدیر سامانه مدیریت HSE