06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو

معرفی ستاد تکریم

شهرداري تهران بنا بر مأموريت سازماني خود با رويكرد دستيابي به توسعه پايدار شهري و در راستاي سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و در راستاي مسئوليت و تعهدي كه در برابر ارتقاي عادلانه ايمني شهروندان محترم دارد، از سال 1386 با تأسيس شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران اقدام به اجراي آزمايشي مدل جامعه ايمن (مورد تأييد سازمان جهاني بهداشت) در 13 منطقه شهرداري نموده است و اكنون در نظر است تهران به عنوان بزرگترين شهر ايمن جهان، به شبكه جهاني جوامع ايمن بپيوندد. لذا مقتضي است تمامي معاونان، شهرداران مناطق و نواحي، مديران كل، مديران عامل شركت ها و رؤساي سازمان هاي شهرداري تهران با هماهنگي شوراي سياستگذاري جامعه ايمن شهر تهران ضمن اتخاذ سياست هاي حامي امينی، توسعه محيط هاي ايمن، تقويت اقدامات ايمني، توسعه خدمات و محصولات ايمن و توانمندسازي شهروندان براي تأمين، حفظ و ارتقاي ايمني خود، خانواده، محله و شهري كه در آن زندگي مي كنند، نسبت به توسعه شاخص،هاي شش گانه جامعه ايمن به شرح زير در حوزه مديريتي مربوطه اقدام نمايند:
1- ايجاد ساختاري مشاركتي، مبتني بر همكاري هاي بين بخشي بخش هاي مختلف عهده دار ارتقاي ايمني جامعه براي هدايت برنامه هاي جامعه ايمن.
2- تدوين و اجراي برنامه اي مستمر و دراز مدت كه همه گروه هاي سني و جنسي و همه محيط،ها و موقعيت هاي زندگي، كار، آموزش و تفريح شهروندان را تحت پوشش قرار دهد.
3- تدوين و اجراي برنامه هايي كه هدف آن ها گروه و محيط هاي پرخطر هستند و برنامه هايي كه باعث ارتقاي ايمني گروه هاي آسيب پذير مي گردند.
4- تدوين و اجراي برنامه هايي براي مستندسازي فراواني و علل آسيب ها
5- ایجاد ابزارهای ارزشیابی مناسب برای ارزیابی برنامه ها، فرآیندها و آثار تغییر
6- حضور مداوم در شبكه هاي ملي و بين المللي جوامع ايمن
بديهي است توسعه چنين اقداماتي نيازمند جلب همكاري هاي بين بخشي، مشاركت نخبگان و اساتيد حوزه و دانشگاه، مشاركت شهروندان و تشكل هاي مردمي و نيز توجه به اصول شهروندمداري و محله محوري است. تنها در سايه چنين تعهد و تلاشي است كه مي توانيم با اتكال الطاف الهي، شهر خوبمان تهران را بزرگترين شهر ايمن جهان سازيم، شهري براي زندگي ايمن و متعالي.


ویژگی های طراحی نماد تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

استفاده از هشت گوشه ( نمادی از امام هشتم ) که محیط و محاط طرح می باشد
تعداد گلبرگ هر گل 9 عدد می باشد (اصول نه گانه منشور اخلاقی کارکنان ) که در مجموع 72 گلبرگ را تشکیل می دهد، (یادآور ایثار و فدارکاری 72 تن از یاران امام حسین (ع) که برای حفظ کرامت انسانی به شهادت رسیدند.)
استفاده از طرح قلم نشانه فرهنگ و ادب
استفاده از یکی از نقوش ابنیه تاریخی ایران باستان نشانه عظمت تمدن کهن این سرزمین
استفاده از طرح گل به عنوان مظهر مهر و محبت

تاریخچه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ 18/1/1381 در خصوص ایجاد اصلاحات اداری برنامه ای مشتمل بر هفت برنامه اصلی تحت عنوان "تحول در نظام اداری کشور" تنظیم و به هیات وزیران و شورای عالی اداری کشور پیشنهاد نمود.
هیات وزیران برنامه پیشنهادی را که برنامه "ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری" از هفتمین برنامه آن بود پس از بررسی لازم طی مصوبه شماره 4509/26075 در تاریخ 8/2/1381 به تصویب رساند.
شورای عالی اداری کشور نیز طی مصوبه شماره 18540/13 ط در تاریخ 2/10/1381 "طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع" را در 15ماده واحده و 2 بند 12 تبصره تصویب نمود و متعاقب آن شورای اسلامی شهر تهران در راستای طرح مذکور در هفتاد و چهارمین جلسه رسمی علنی فوق العاده خود در تاریخ 26/3/83 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع را مشتمل بر 1 ماده واحد و 10 بند و دو تبصره به تصویب رساند.


شرح وظایف

بهبود و اصلاح روشهای ارائه خدمات به شهروندان

شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات

اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم

نظارت بر حسن رفتار کارکنان بخشهای اجرایی با شهروندان

اطلاع رسانی سریع، دقیق و در دسترس شهروندان
تسریع عملیات مورد نظرسهولت در انجام امور و گردش کار
پایبندی کارکنان به ضوابط و قوانین و عدم تبعیض
زیباسازی و انضباط اجتماعی در امکانات، مکاتبات، انتشارات و اقدامات و اماکن شهرداری
رفتار مناسب با شهروندان و انعطاف در نحوه اجرای مقررات
صحت نتایج کارهای انجام شده