06/24/2018 - يكشنبه 3 تير 1397
جستجو
اطلاعات کلی جمعیت کل مناطق شهر تهران در سال 1395 نسبت به کل کشور



 
نسبت تعداد خانوار
 نسبت جمعیت زنان
نسبت جمعیت مردان
نسبت جمعیت
 12%  11.1% 10.7% 10.9%
 بعد
تعداد
 جمعیت زنان
جمعیت مردان
 جمعیت  مناطق تهران
3  2,907,246 4,364,745
 4,315,205 8,679,950
 50.3% 49.7%
اطلاعات کلی جمعیت منطقه 18 در سال 1395 نسبت به کل کشور


 
 
نسبت تعداد خانوار
 نسبت جمعیت زنان
نسبت جمعیت مردان
نسبت جمعیت
 1%  0.5% 0.5%
0.5%
 بعد خانوار
تعداد خانوار
 جمعیت کل زنان
جمعیت کل مردان
 جمعیت کل منطقه 18
 3/2  130405 205731
 213518 419249
 49.1% 50.9%
تاریخچه
اکثر اراضی این منطقه را در چند دهه پیش باغات و مزارع کشاورزی تشکیل می داده است که با توسعه تهران به طرف غرب بخشی از اراضی مذکور تحت پوشش توسعه شهری قرار گرفته است.
در طرح جامع ساماندهي، تهران به ٥ حوزه شمالي، جنوبي، مركزي، شرقي و غربي تقسيم شده است. منطقه ١٨ بهمراه مناطق ١٥، 16، 17، 19 و 20 در حوزه جنوبي استقرار يافته است. در طرح ساماندهي به لحاظ استقرار حرم حضرت عبدالعظيم و مرقد امام (ره) و گورستان بهشت زهرا، هويت حوزه جنوبي را مذهبي عنوان نموده است، كه اين امر بيشتر در مناطق ١٩ و 20 قابل قبول است و با عملكرد غالب منطقه ١٨ كه صنعتي و انبارداري و حمل و نقل است، سازگاري چنداني ندارد.
در طرح جامع فرمانفرمائيان منطقه ١٨ به عنوان بخش كوچكي از منطقه مركزي تهران محسوب شده است. همچنين به دليل عبور خط آهن تهران ‐ تبريز از شمال آن و انفصال از بافت تهران و همچنين عدم توجه به طرح به اين محدوده نقش حاشيه اي داشته چراكه در ساختارتهران به عنوان جزئي از كالبد شهر نقش ايفا نمي كرد.
منطقه 18 شهرداری تهران با رشد توسعه روستاي يافت آباد به عنوان هسته اوليه و بصورت بافت حاشيه اي كه به دليل موقعيت استقرار مناسب به عنوان مدخل تهران و قيمت پائين اراضي، جاذب مهاجران كم درآمد و كارگران كارخانجات بوده، پديد آمده است به طوري­كه در سال ١٣٧٥، 296243 نفر جمعيت داشته كه بسيار كمتر از جمعيت پيش بيني شده در طرح ساماندهي براي سال 1375 (بیش از 410 هزار نفر) می باشد.
به لحاظ ماهیت طبقاتی و نوع مشاغل ایجاد شده و خصوصیات فرهنگی و اقتصادی ساکنین که اکثر مراجعین به شهر تهران تشکیل یافته ، بافت مسکونی ایجاد شده بسیار پر تراکم (تراکم خالص مسکونی 718 نفر در هکتار و سرانه زمین 13/92 متر مربع)و بسیار ریزدانه و معابر بادسترسی کم عرض تشکیل گردیده است. بخش وسیعی از اراضی این منطقه (حدود 745 هکتار) به کمربند سبز تهران اختصاص یافته که در مجاورت محدوده 25 ساله قرار گرفته است. این منطقه به عنوان منطقه ای حاشیه ای در برگیرنده 23/4 درصد دامداری های تهران صنایعی با عملکرد فرامنطقه ای همچون شیر پاستوریزه، کیان تایر، بازار آهن و ... می باشد.
موقعیت و همجواری
شمال: محدود به بزرگراه فتح و خیابان آذری هم مرز با منطقه 9 و 21  
شرق: محدود به بزرگراه تهران - ساوه (آیت ا... سعیدی) هم مرز با منطقه 17و 19 
غرب: محدود به بزرگراه آزادگان  
جنوب: بزرگراه تهران - ساوه (آیت ا... سعیدی) و بزرگراه آزادگان هم مرز با چهاردانگه و ناحیه 7 (حریم منطقه)