02/23/2018 - جمعه 4 اسفند 1396
جستجو
اهداف کلی میان مدت شهرداری منطقه18 تهران در چهارچوب اهداف طرح جامع شهر تهران، موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 86.9.5 به قرار ذیل می باشد
1- ارتقاء نقش منطقه با استفاده از ظرفیت های کالبدی و پیش بینی عملکردهای فرا منطقه ای و شهری
2- حفظ و انسجام کالبدی و تقویت لبه های مشخص به عنوان محدوده قانونی جدید منطقه
3- جمعیت پذیری منطقه بر مبنای ظرفیت های کالبدی و ساختاری، تعدیل جمعیت مناطق مجاور و تأمین کمبودهای خدماتی هماهنگ با طرح فرادست
4- توسعه اقتصادی و رونق اشتغال
5- حفاظت از محیط زیست با حفظ اراضی کشاورزی و خروج صنایع آلاینده
6- تقویت و توسعه شبکه ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیرساخت ها و استفاده از سیستم حمل و نقل ریلی (مترو) و توسعه دسترسی به دیگر مناطق شهر با نقش دروازه ای منطقه
7- ارتقاء سطح کیفیت محیط شهری همراه با بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده مسکونی وصنعتی
8- بهبود سیما ومنظر منطقه با تأکید بر هویت های معماری و شهرسازی ایران اسلامی
9- ارتقاء کیفیت زیست محیطی منطقه، توسعه فضاهای عمومی و گردشگری
 محدوده حریم منطقه 18 شهرداری تهران در چهارچوب طرح جامع شهر تهران موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 86.9.5 به قرار ذیل می باشد :
 1- محدوده منطقه 18 که در جنوب غربی شهر تهران واقع شده از شمال به بزرگراه فتح و خیابان آذری و هم مرز با مناطق 9 و 21، از شرق به جاد ساوه (آیت ا... سعیدی هم مرز با منطقه 17، از غرب به بزرگراه آزادگان و از جنوب به جاده ساوه (آیت ا... سعیدی) و هم مرز با منطقه 9 محدوده میگردد. این محدوده از نظر تقسیمات داخلی شامل 5 ناحیه و 18 محله میباشد.
2- حریم منطقه 18 بخش عمده ای از حریم شهر تهران را به خود اختصاص میدهد. این محدوده بالغ بر 327 کیلومترمربع میباشد که باتوجه به قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 10.7.73 مجلس شورای اسلامی بعلت تداخل با محدوده شهرستان اسلامشهر دچار تعارض حقوقی گردیده است. لیکن براساس طرح جامع جدید تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حریم شهر تهران در بخش جنوب غربی دربرگیرنده شهرستانهای اسلامشهر و رباط کریم و بخشی از شهرستان شهریار گردیده است که به وسعت حریم منطقه 18 افزوده شده است. در حال حاضر نقشه محدوده جدید حریم منطقه 18 و تفکیک آن بین مناطق مجاور (منطقه 21 و 19) ابلاغ نگردیده است که پس از ابلاغ محدوده دقیق حریم منطقه 18 مشخص و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
 سازمان فضایی و پهنه بندی منطقه18 شهرداری تهران در چهارچوب طرح جامع شهر تهران موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 86.9.5 به قرار ذیل می باشد :
 1- ساختار شبکه ای منطقه 18 شهر تهران:
هماهنگ با ساختارها و نظام های حرکت ، عملکرد و فعالیت متشکل از 4 محور شمالی و جنوبی فرا منطقه ای و 3 محور شرقی - غربی با عملکرد فرامنطقه ای به ضمن تسهیل امکان حرکت و جابجائی بهتر در سطح منطقه ، سامان یابی عناصر بزرگ مقیاس با کارکردهای فرا منطقه ای در منطقه را فراهم می سازد ضمناً با اصلاح محدوده قانونی منطقه 18 و اضافه شدن ناحیه 5 (خلیج فارس) به محدوده قانونی منطقه، پیرامون منطقه 18 را شبکه های ارتباط بزرگراهی فرا گرفته است
2- سازمان فضایی منطقه 18:
با اصلاح محدوده منطقه و انتقال کمربند سبز به اطراف بزرگراه آزادگان و تثبیت مرز منطقه در محدوده بزرگراه آزادگان و نیز با آزاد شدن فضاهای واقع در کمربند سبز حفاظتی، عرصه ها و محورها و کانون های جدیدی شکل می گیرد که سازمان فضایی منطقه را متأثر می سازد و انسجام کامل فضایی منطقه در آینده صورت خواهد پذیرفت
3- ساختار پهنه بندی منطقه 18
3-1- پهنه سکونت محدوده هایی از منطقه 18 به وسعت 7.910 هکتار کاربری غالب آن مسکونی بوده وبه غیر از قطعات و پلاک های خالص مسکونی شامل شبکه معابر و دسترسی ها و خدمات پشتیبان سکونت است که از این مقدار 185 هکتار آن به اراضی ذخیره نوسازی جهت توسعه مسکونی و خدمات اختصاص یافت است در این پهنه به منظور تأمین امنیت و آرامش به استقرار طیفی گسترده از فعالیت های ممنوع و یا مشروط بوده و صرفاً استقرار فعالیت های خدمات هفت گانه در مقیاس محلات و نواحی مرتبط با نیازهای اولیه ساکنان مجاز می باشد
3-2- پهنه فعالیت: قسمت هایی از منطقه به وسعت 7.1508 هکتار که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود و تابع نظم عمومی کار و فعالیت است سهم قابل ملاحظه پهنه فعالیت در منطقه 18 به لحاظ استقرار سطوح وسیع صنعتی و کارگاهی در شمال منطقه و بازار آهن در مرکز آن می باشد که نقش قابل ملاحظه تولید و اشتغال را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص می دهد
3-3- پهنه مختلط: قسمت هایی از منطقه به وسعت 5.18 هکتار که یا از رشد خزنده فضاهای کارو فعالیت در بافتهای مسکونی درگذشته پدید آمده و در این طرح سامان یافته و یا پهنه هایی را شامل می شود که استعداد استقرار فعالیت های چند منظوره کار - فعالیت و سکونت را دارند .
4-3- پهنه حفاظت: قسمت هایی از منطقه به وسعت 5.689 هکتار متشکل از عرصه های پارک عمومی شهری، باغات و اراضی مزروعی، سبز و باز، حفاظت ويژه، رود دره ها، حریم بزرگراه ها می باشد سطوح قابل ملاحظه سبز و حفاظت در این منطقه به لحاظ وجود اراضی وسیع مزروعی و کمربند سبز حفاظتی می باشد که ویژگی خاص را برای منطقه ایجاد خواهد نمود
 چشم انداز توسعه منطقه 18 در چهارچوب چشم انداز توسعه شهر تهران در قالب طرح جامع، موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 86.9.5 به قرار ذیل می باشد :
 1- منطقه ای با اصالت و هویت ایرانی - اسلامی
2- منطقه ای دانش محور با فن آوری های نوین
3- منطقه ای سر سبز، شاداب وسرزنده
4- منطقه ای امن و مقاوم در برابر مخاطرات، حوادث و سوانح طبیعی
5- منطقه ای با انسجام ساختار مناسب و پایدار برای سکونت، فعالیت و فراغت
6- منطقه ای برخوردار از رفاه عمومی و زیر ساخت های مناسب و تأمین کننده حقوق شهروندی و ترافیک روان
7- منطقه ای با عملکرد فرامنطقه ای و منطقه ای و توسعه پایدار و فعال در زمینه های صنعت و کشاورزی نوین
 جمعیت منطقه 18 شهرداری تهران در چهارچوب ظرفیتهای طرح جامع شهر تهران موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 86.9.5 به قرار ذیل می باشد :
 1- جمعیت منطقه 18 در افق طرح (1405) با رشد طبیعی جمعیت آن و تجزیه و تحلیل آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور (1385) معادل 153.557 نفر پیش بینی گردیده است .
2- ظرفیت پذیری سکونت بر مبنای حدود 20 درصد مازاد بر پیش بینی جمعیت فوق و به منظور توسعه ساخت و ساز و جلوگیری از رکود بازار مسکن برای حدود 670.000 نفر تا افق طرح تدارک یافته است.
راهبردهای توسعه میان مدت منطقه 18 شهرداری تهران در چهارچوب راهبردهای توسعه شهر تهران در قالب طرح جامع موضوع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 86.9.5 به قرار ذیل می باشد :
 1- بهبود وارتقاء خدمات فرامنطقه ای
2- ساماندهی محدوده منطقه
3- ارتقاء سطح کیفی و کمی اسکان در منطقه و برقراری توازن عملکرد های مسکونی و خدماتی
4- توسعه و تشویق فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی با توسعه فعالیت ها در باغات کشاورزی
5- ساماندهی شبکه ارتباطی منطقه
6- حفظ حریم فضای سبز در مجاورت بزرگراه آزادگان
7- نوسازی و بهسازی بافت فرسوده
8- آماده سازی اراضی توسعه آتی منطقه
9- تعیین مکان های مناسب برای ساخت مراکز ستاد بحران
10- بهره برداری بهینه از رودخانه کن وحریم آن
11- تشویق مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری نهادها
12- سازماندهی فضای منطقه
13- هدایت ساخت و سازها با توجه به موقعیت و امکانات منطقه
14- ساماندهی میراث موجود
15- اعمال ضوابط مناسب ساخت وساز برای بهبود سیما ومنظر شهری
16- ایجاد فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و توسعه فضای سبز
17- ساماندهی و توسعه خدمات عمومی منطقه
 ساز و کارهای منطقه18 شهرداری تهران در چهارچوب طرح جامع شهر تهران موضوع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 86.9.5 به قرار ذیل می باشد
 1- شهرداری منطقه 18 با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط به منظور تامین نیازهای کالبدی اجتماعی و خدماتی ساکنین و مراجعین به منطقه براساس طرح تفصیلی جدید منطقه ساز و کارهای اجرائی ذیل را برعهده خواهد داشت.
1-1- ساماندهی صنایع و کارگاههای واقع در شمال و جنوب که پهنه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است از طریق خروج صنایع فراهم از منطقه، ایجاد فضاهای سبز درحد فاصل اراضی مناطق صنعتی و مسکونی - تعریض و ایجاد شبکه های دسترسی مناسب برای ناحیه صنعتی و بازارآهن
1-2- استقرار کاربری های خدماتی و عمومی بصورت محوری در حاشیه محورهای اصلی شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و نیز بصورت گسترده با توزیع فضائی مناسب در سطح منطقه جهت دسترسی آسان ساکنین به خدمات موردنیاز و تامین خدمات عمومی موردنیاز در مقیاس محلات
1-3- درمنطقه 18 شهرداری بخش وسیعی از اراضی در کمربند سبز حفاظتی واقع گردیده که بالغ بر 1200 هکتار و معادل 3.1 سطح منطقه میباشد. با استفاده از این اراضی و ورود آن به محدوده قانونی منطقه علاوه بر انسجام محلات مسکونی موجود امکان تامین خدمات عمومی موردنیاز و اسکان مناسب جهت ساکنین و دستیابی به تنخواه مناسب زمین جهت نوسازی بافتهای فرسوده فراهم و فرصت مناسبی برای شهر تهران بویژه مناطق جنوبی آن محسوب میگردد. این منطقه با داشتن پتانسیل تولید صنعتی و نیز کشاورزی (پرورش گل و گیاه) از حدود و مناطق شهر تهران میباشد که زمینه اشتغال را نیز برای ساکنین فراهم ساخته است.
1-4- استقرار سطوح وسیع انبارها و صنایع در بخش غربی منطقه که با ایجاد دسترسیهای مناسب زمینه اشتغال مولد را در این منطقه فراهم میسازد.
1-5- طرحهای موضعی و موضوعی پیشنهادی بالغ بر نه مورد که با عملکردهای متنوع و فرامنطقه ای علاوه بر ساماندهی منطقه 18 موجب توسعه و ارتقاء کیفی منطقه گردیده و نیازهای خدماتی در سطح شهر تهران را نیز مرتفع خواهد ساخت.
2- با تصویب طرح تفصیلی جدید و ورود اراضی کمربند سبز به داخل محدوده قانونی منطقه، مصوبه مورخ 69.10.3 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها، می تواند درمورد این اراضی ملاک عمل قرار گیرد