06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو

اهداف پرتال:
بر آنیم تا با بهره گیری از فضای مجازی و امکانات پرتال شهرداری تهران اقدامات موثری در جهت ارتباط با شهروندان، برگزاری نظرسنجی، ارائه خدمات منطقه، ارائه اخبار و گزارش ها، شفاف سازی قوانین و مصوبات،ساده سازی روش ها وارتباط موثر داشته باشیم و خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری تهران به صورت قابل دسترس، امن و معتبر، به شهروندان محترم ارائه نمائیم.

در نهایت از تمامی عزیزانی که در راه اندازی و عملیاتی نمودن و جمع آوری مطالب پرتال منطقه 18، نقش داشته اند، نهایت سپاس را داریم.

تاریخچه پرتال:
در اولین جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران، پرتال شهرداری منطقه 18، موفق به کسب مقام سوم برترین ها در بخش فنی گردید.
در سومین جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران، پرتال شهرداری منطقه 18، موفق به کسب مقام سوم برترین پرتال ها در معیار خدمات شده است.

در هشتمین جشنواره ساب پرتال های شهرداری تهران، پرتال شهرداری منطقه 18، موفق به کسب رتبه قابل تقدیر برترین پرتال ها در معیار تعامل شده است.