06/24/2018 - يكشنبه 3 تير 1397
جستجو

حدود اربعه محلات منطقه 18 و حریم شهرداری تهران
ردیف ناحیه محلاتاصلي حدود جغرافیایی محله
شمال جنوب شرق غرب
1 1 تولید دارو حدفاصل جنوب 45متری  متری جاده کرج

حدفاصل شرق بزرگراه

آیت اله سعیدی

حدفاصل جنوب خیابان معلم

حدفاصل شرق خیابان تختی

2 فردوس حدفاصل جنوب 45متری جاده کرج

حدفاصل جنوب خیابان معلم

حدفاصل شرق خیابان تختی

حدفاصل شرق خیابان 45 متری بهار شمالی

3 بهداشت حدفاصل جنوب خیابان معلم

حدفاصل جنوب خیابان آیت اله طالقانی

حدفاصل شرق بزرگراه آیت اله سعیدی

حدفاصل شرق خیابان شهدای دانش آموز

4 ولی عصر شمالی حدفاصل جنوب خیابان آیت اله طالقانی

حدفاصل جنوب خیابان بهرامی(یاران)

حدفاصل شرق بزرگراه آیت اله سعیدی

حدفاصل شرق خیابان شهدای دانش آموز

5 2 ولی عصر جنوبی حدفاصل جنوب خیابان بهرامی(یاران)

حدفاصل جنوب خیابان مهر

حدفاصل شرق بزرگراه آیت اله سعیدی

حدفاصل شرق خیابانهای یاسر،آخوندی،معصومی،شیرودی و حدفاصل جنوب خیابان نامداری

6 محله صادقيه حدفاصل جنوب خیابان مهر

حدفاصل بزرگراه آیت اله سعیدی

حدفاصل شرق بزرگراه آیت اله سعیدی

حدفاصل شرق خیابان طالقانی

7 رجائی حدفاصل جنوب خیابان اکبر حسینی

حدفاصل جنوب بزرگراه آیت اله سعیدی و بزرگراه آیت اله سعیدی

حدفاصل شرق خیابانهای یاسر،آخوندی،خلج معصومی،شیرودیو حدفاصل جنوب خیابان نامداری

حدفاصل شرق بلوار الغدیر

8 3 صاحب الزمان حدفاصل جنوب خیابان معلم

حدفاصل جنوب خیابان بهرامی(یاران)و خیابان شهید حسینی

حدفاصل شرق خیابان شهدای دانش آموز

حدفاصل شرق بلوار الغدیر

9 یافت آباد شمالی حدفاصل جنوب خیابان شهید مهتدی (ابراهیم آباد)

حدفاصل جنوب خیابان زندیه و میرهاشم و محمد سلطانی و خیابان خاکی

حدفاصل شرق بلوار الغدیر

حدفاصل شرق 45 متری کن(شهید هاشمی)

10 یافت آباد جنوبی حدفاصل جنوب خیابان زندیه،میرهاشم،سلطانی و راه خاکی و شهید مهتدی(ابراهیم آباد)حدفاصل شرق بلوار الغدیر

حدفاصل شرق 45 متری کن (شهید مهتدی)

11 4 17 شهریور

حدفاصل جنوب بزرگراه فتح

حدفاصل جنوب خیابان شهید بروجردی

حدفاصل شرق بلوار الغدیر

حدفاصل شرق مسیل کن

12 امام خمینی

حدفاصل جنوب 45 متری جاده کرج

حدفاصل جنوب خیابان معلم

حدفاصل شرق خیابان 45 متری بهار شمالی

حدفاصل شرق بلوار الغدیر

13 شمس آباد

حدفاصل جنوب خیابان شهید بروجردی

حدفاصل جنوب خیابان شهید مهتدی(ابراهیم آباد)

حدفاصل شرق بلوار الغدیر

حدفاصل شرق خیابان صاحب الزمان و خیابان علیپور

14 شاد آباد

حدفاصل جنوب خیابان شهید بروجردی

حدفاصل جنوب خیابان شهید مهتدی(ابراهیم آباد)

حدفاصل شرق خیابان صاحب الزمان و خیابان علیپور

حدفاصل شرق خیابان طرح تفصیلی(درحال حاضر ایجاده نشده است)

 15 سعید آباد

حدفاصل جنوب خیابان شهید بروجردی

حدفاصل جنوب خیابان شهید مهتدی(ابراهیم آباد)و حدفاصل خیابان 45 متری کن(شهید هاشمی)

حدفاصل شرق خیابان طرح تفصیلی (هنوز ایجاد نشده است)

حدفاصل شرق مسیل کن

16 5 خليج فارس شمالی حدفاصل جنوب بزرگراه فتح

حدفاصل شمال خیابان شهید مهتدی (ابراهیم آباد) و حدفاصل جنوب خیابان ثاراله و رهنما

حدفاصل شرق مسیل کن

حدفاصل جنوب بزرگراه آزادگان

17 خليج فارس جنوبی حدفاصل جنوب خیابان ثاراله

حدفاصل جنوب بزرگراه آزادگان

حدفاصل شمال خیابان شهید مهتدی(ابراهیم آباد)و حدفاصل شرق مسیل کن

حدفاصل شرق بلوار خلیج فارس

 18 نوروز آباد

حدفاصل جنوب خیابان رهنما

حدفاصل جنوب بزرگراه آزادگان

حدفاصل بلوار خلیج فارس

حدفاصل شرق خیابان موجود در طرح تفصیلی (در حال حاضر ایجاد نشده است)