06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو
     شهردار ناحیه 2
پست الکترونیک : shirzadian@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سوابق خدمتی : 16 سال

سال تولد: 1358

محل تولد : اسدآباد همدان

سوابق تحصیلی

دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مردم شناسی

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18
شهردار ناحیه 2
شهرداری منطقه 18
شهردار ناحیه 6
شهرداری منطقه 18
معاون ناحیه 6
شهرداری منطقه 18
رئیس اداره خدمات شهری ناحیه 1
شهرداری منطقه 18 معاون ناحیه 4 (اولین ناحیه محوری پایلوت)
شهرداری منطقه 18 مسئول خدمات شهری ناحیه یک
شهرداری منطقه 18 مسئول خدمات شهری ناحیه 7
شهرداری منطقه 18 مسئول کنترل ساخت و ساز ناحیه 7
شهرداری منطقه 18
مسئول دفتر شهردار ناحیه 7
شهرداری منطقه 18
شهردار شب ناحیه 7
شهرداری منطقه 18
مسئول کنترل مصالح ساختمانی ناحیه ده 
شهرداری تهران
نیروی پیمانکار خدمات شهری