12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو
شهردار ناحیه دو
نام و نام خانوادگی: رضا شیرزادیان

پست الکترونیک: shirzadian@tehran.ir

نوع استخدام: رسمی

سال تولد: 1358

محل تولد: اسدآباد همدان

تحصیلات: فوق لیسانس علوم اجتماعی - مردم شناسی