12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو
     شهردار ناحیه 3
پست الکترونیک : namazi-n@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سوابق خدمتی : 22 سال

سال تولد: 1354

محل تولد : شهر ری

سوابق تحصیلی

لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18
رئیس اداره خدمات شهری ناحیه در نواحی 4 و 5
شهرداری منطقه 18
معاون ناحیه 4 (4 دوره) - معاون ناحیه 3 (3 دوره)
شهرداری منطقه 18
سرپرست ناحیه 5
شهرداری منطقه 18
سرپرست ناحیه 3
شهرداری منطقه 18
شهردار ناحیه 3