06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو
     شهردار ناحیه 4
نام و نام خانوادگی:ایرج مرشدلو

پست الکترونیک : morshedlou@tehran.ir

نوع استخدام : قراردادی

سوابق خدمتی : 10سال

سال تولد: 1365

محل تولد : تهرانسوابق تحصیلی

کارشناس ارشد برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست - گرایش آموزش
کارشناسی : مهندسی عمران - عمران

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 9
قائم مقام خانه شهریاران جوان
شهرداری منطقه 2
مدیر خانه شهریاران جوان
شهرداری منطقه 9
مشاور و نماینده شهردار در حوزه معاونت امور شهری و فضای سبز 
شهرداری منطقه 9
عضو کارگروه مشورتی و تخصصی جوان شهرداری
شهرداری منطقه10
مدیر شهریاران جوان شهرداری  
شهرداری منطقه 17
 معاون شهردار ناحیه 3
شهرداری منطقه 17
 مسئول پایگاه بسیج شهرداری ناحیه 3
شهرداری منظقه 17
 مشاور و مدیر دفتر حوزه شهردار
 شهرداری منطقه 17
 شهردار ناحیه 3
 شهرداری منطقه 18
 شهردار ناحیه 4