06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو
     شهردار ناحیه 5

پست الکترونیک :moradi-hamed@tehran.iri

نوع استخدام : رسمی

سوابق خدمتی : 12 سال

سال تولد: 1360

محل تولد : باخترانسوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی عمران - عمران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و حمل و نقل

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

برون سازمانی
عضو سازمان نظام مهندسی
شرکت مثلث سازی قائم
رئیس کارگاه ابنیه شرکت مثلث سازی قائم
میراث فرهنگی
مدیر اجرایی مقاوم سازی پروژه های میراث فرهنگی
شهرداری منطقه 8
کارشناس بازدید یکسان شهرسازی منطقه
شهرداری منطقه 8
کارشناس فنی و عمرانی منطقه
شهرداری منطقه 8
کارشناس بازرسی فنی و شهرسازی
شهرداری منطقه 8
کارشناس شهرسازی و کنترل ساخت و ساز شهرسازی
شهرداری منطقه 8
مسئول شهرسازی ناحیه 1
شهرداری منطقه 2
معاون ناحیه 6
شهرداری منطقه 2
شهردار ناحیه 6
شهرداری منطقه 2
شهردار ناحیه 9
شهرداری تهران
رئیس اداره ارزشیابی مدیران
شهرداری منطقه 7
شهردار ناحیه 2
شهرداری منطقه 22
جانشین معاون خدمات شهری منطقه
شهرداری منطقه 2
عضو هیئت مدیر تعاونی مسکن شهرداری منطقه
شهرداری تهران
عضو کارگروه مدیریت پسماند
شهرداری منطقه 18
سرپرست ناحیه 5