08/16/2018 - پنجشنبه 25 مرداد 1397
جستجو
     سرپرست شهردار ناحیه 5

پست الکترونیک :mohammadi-amr@tehran.iri

نوع استخدام :

سوابق خدمتی :

سال تولد:

محل تولد :سوابق تحصیلیسوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18
سرپرست ناحیه 5