01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو

1395/2/15 آمار بازدید : 399 print

درراستای ترویج فرهنگ صیانت ازگفتارورفتاردرمحیط کار،اداره حراست شهرداری منطقه18اقدام به برگزاری سمینار آموزشی در میان مدیران و کارکنان ناحیه 2 منطقه کرد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه18،در جریان این سمینار آموزشی یکروزه که شکاری رئیس اداره حراست منطقه مسئولیت برگزاری آن را عهده دار بود،مباحثی ازقبیل حفظ وصیانت ازگفتار، رفتار کارکنان ،حراست ازاسناد اداری و عدم دسترسی افراد متفرقه به آنها ،حسن برخورد با همکاران و مراجعین، عدم توجه به هرگونه پیشنهاد ازسوی  افرادمتخلف برای دورزدن قانون، تضییع حقوق شهروندان و معرفی آنها با دستگاه های نظارتی و...مطرح وتوضیحات جامعی برای مدیران و کارکنان ناحیه 2 منطقه ارائه گردید.

گفتنی است :برگزاری مستمراین سمینارهای آموزشی دردستورکاراداره حراست منطقه بوده وبزودی درسایرنواحی ، حوزه ها و دوائر نیزبرگزارخواهد شد.

مقالات مرتبط
loading
  نظرات