11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

1397/9/6 آمار بازدید : 115 print

ردیف

موضوع مزایده

 

قیمت پایه ماهیانه (ریال)

 

قیمت پایه سالیانه (ریال)

سپرده نقدی شرکت

در مزایده (ریال)

مدت پیمان

1

جمع آوری پسماند خشک در سطح منطقه 18

2.432.672.730

29.192.072.760

1.000.000.000

12 ماه

الف) محل ارائه خدمات: در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران

ب) شرایط متقاضی:

دارای گواهینامه رتبه بندی انجام عملیات جمع آوری پسماند خشک از سازمان مدیریت پسماند

ج) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: جاده ساوه ابتدای شهـرک ولیعصـر (عج) سـاختمان مرکزی شـهرداری منطقـه 18  واحد قراردادها

د) شماره حساب واریزی سپرده نقدی: حساب جاری شماره 1004522065 نزد بانک شهر شعبه آیت ا... سعیدی و به نام شهرداری منطقه 18

ه) مهلت ارائه اسناد : حداكثر 10 روز از تاریخ درج آگهي

بديهي است شركت در مزایده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي به عهده برنده مزایده خواهد بود .

ضمناً مشـروح شـرايط مزایده در اسناد درج مي باشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شـده تحويل نمايند.

 

 

                                                                                                                                                         روابط عمومی شهرداری منطقه 18

  نظرات