11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

1398/8/13 آمار بازدید : 16 print

بسمه تعالیآگهي مناقصه عمومي(شماره 98-35)شهرداري منطقه 18در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید:ردیف موضوع مناقصه برآورد هزینه اجرای کار (ریال) سپرده نقدی شرکتدر مناقصه (ریال) مدت پیمان ملاحظات1 اجرای عملیات مناسب سازی خیابان های آقابابا ئیان،پژاوند،بافان،سولیران و ... جهت معلولین و سالمندان در معابر نواحی 1،2،6،7 5.608.368.067 100.000.000 12 ماه نوبت چهارم2 اجرای عملیات تعمیر و ترمیم معابر سواره رو خیابان های درنا،طاووس،ایران جوجه،شهرک مفید و...سطح منطقه 18 7.237.204.630 120.000.000 12 ماه نوبت چهارم3 اجرای عملیات مرمت و بازسازی جداول و انهار و رفع نواقص نقاط آبگیر بزرگراه سعیدی،خیابان رضائی،بلوار الغدیر و...سطح منطقه 11.362.186.811 200.000.000 12 ماه نوبت پنجم4 اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی معابر(راست گرد تقاطع بزرگراه بروجردی با آزادگان،کندرو بزرگراه سعیدی روبروی ایستگاه آزادگان و...)سطح منطقه 8.376.777.448 130.000.000 12 ماه نوبت اول5 اجرای عملیات تراش و روکش مکانیزه آسفالت خیابان های آبرسانی،وثوقی،مختاری و...سطح منطقه 11.019.894.950 200.000.000 12 ماه نوبت اولالف) محل ارائه خدمات: در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهرانب) شرایط متقاضی:ردیف 1 : پیمانکاران متقاضی میبایستی دارای صلاحیت تخصص ابنیه(ساختمان)از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تأمین کنندگان کالا شهرداری تهران در سامانه امور حقوقی و قراردادها و مناقصات به عنوان پیمانکار مجاز و دارای ظرفیت آزاد کاری باشند.ردیف های 2 تا 5 : پیمانکاران متقاضی میبایستی دارای صلاحیت تخصص راه و باند از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تأمین کنندگان کالا شهرداری تهران در سامانه امور حقوقی و قراردادها و مناقصات به عنوان پیمانکار مجاز و دارای ظرفیت آزاد کاری باشند.ج)نحوه تامین اعتبار: اعتبار پروژه های مذکور از محل اعتبارات جاری منطقه و به صورت نقدی و غیر نقدی تامین گردیده است.د) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: جاده ساوه – ابتدای شهـرک ولیعصـر (عج) – سـاختمان مرکزی شـهرداری منطقـه 18 واحد قراردادهاه) شماره حساب واریزی سپرده نقدی: حساب جاری شماره 1004522065 نزد بانک شهر – شعبه آیت ا... سعیدی و به نام شهرداری منطقه 18و) مهلت ارائه اسناد : حداكثر 15 روز از تاریخ درج آگهيبديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .ضمناً مشـروح شـرايط مناقصه در اسناد درج مي باشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شـده تحويل نمايند.روابط عمومی شهرداری منطقه 18

روابط عمومی شهرداری منطقه 18

loading
  نظرات