11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

1398/8/13 آمار بازدید : 25 print

آگهی مناقصه عمومی (نوبت چهارم) شماره 36-98شهرداری منطقه 18 در نظر دارد اجرای عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند نواحی هفتگانه را از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید ، بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در این مناقصات دعوت بعمل می آید :شرایط متقاضی مدت اجرای پروژه میزان سپرده شرکت در مناقصه (ریال) برآورد اولیه پروژه (سالیانه به ریال) موضوع پروژه ردیفدارا بودن گواهینامه معتبر پیمانکاری در امور رفت و روب وجمع آوری مکانیزه پسماند از حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران (اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری ) و سقف مجاز ریالی و تعداد نواحی یکسال ( قابل تمدید تا سه سال) 1.400.000.000 28.000.000.000 عملیات رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند ناحیه هفت 1* محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : شهرداری منطقه 18 واقع در بزرگراه آیت ا... سعیدی ، سه راه شهرک ولیعصر ساختمان مرکزی ، واحد قراردادها و محل قبول پیشنهادات نیز در همین آدرس واحد دبیرخانه می باشد .* سپرده شرکت در مناقصه : واریز وجه نقد بر اساس جدول فوق به حساب شماره 1004522065 نزد بانک شهر شعبه آیت ا... سعیدی به نام شهرداری منطقه 18* مهلت ارائه اسناد : متقاضی می بایست از تاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت 10 روز جهت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات اقدام نماید .*اسناد مناقصه می بایست توسط دارندگان حق امضاء مجاز(برابر آخرین تغییرات روزنامه رسمی ) مهر و امضاء و در پاکت مربوطه قرار گرفته و لاک و مهر گردد .*شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است* مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج و هزینه آگهی بعهده برندگان خواهد بود .* کلیه شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در سامانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان خدمات از طریق سایت www.tehran.ir و ارائه پرینت مربوطه می باشند* متقاضیان موظفند قبل از مراجعه به امور قراردادها جهت دریافت اسناد ، به واحد HSE منطقه واقع در بلوار معلم خیابان بافان ساختمان حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 18 طبقه همکف مراجعه و ضمن ارائه مستندات مربوطه نسبت به تکمیل پرسشنامه خود ارزیابی اقدام نمایندloading
  نظرات