11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

1398/8/13 آمار بازدید : 37 print

بسمه تعالی

آگهي مناقصه عمومي (نوبت دوم)

(شماره 98-37)

شهرداري منطقه 18در نظر دارد اجرای عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید:

ردیف موضوع مناقصه برآورد هزینه اجرای کار (ریال) سپرده نقدی شرکت

در مناقصه (ریال)

مدت پیمان ملاحظات

1 عملیات سرویس و نگهداری سیستم های برقی،تاسیساتی،برودتی،حرارتی،مخابراتی،آسانسورهای موجود در ساختمان های تحت پوشش منطقه 18 12.806.175.800 500.000.000

12ماه نوبت دوم

الف) محل ارائه خدمات: در سطح محدوده منطقه 18 شهرداری تهران

ب) شرایط متقاضی:

دارا بودن حداقل رتبه 5 تاسیسات یا دارا بودن صلاحیت از وزارت کار،بانضمام یک نمونه قرارداد مربوط به تاسیسات

ج)نحوه تامین اعتبار: اعتبار پروژه مذکور از محل اعتبارات جاری منطقه و به صورت نقدی و غیر نقدی تامین گردیده است.

د) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: جاده ساوه – ابتدای شهـرک ولیعصـر (عج) – سـاختمان مرکزی شـهرداری منطقـه 18 واحد قراردادها

ه) شماره حساب واریزی سپرده نقدی: حساب جاری شماره 1004522065 نزد بانک شهر – شعبه آیت ا... سعیدی و به نام شهرداری منطقه 18

و) مهلت ارائه اسناد : حداكثر 10 روز از تاریخ درج آگهي

بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است و هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

ضمناً مشـروح شـرايط مناقصه در اسناد درج مي باشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شـده تحويل نمايند.

loading
  نظرات