12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شرایط عضویت و نحوه انتخاب اعضای انجمن یا ساختار شورایاری

ماده 5- شرایط داوطلبان :
تابعیت جمهوری اسلامی ایران
تعهد و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
داشتن حداقل سن 25 سال تمام در روز ثبت نام داوطلبان
داشتن حداقل 6 ماه سکونت تائید شده در محل
داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن
عدم سابقه موثر کیفری به تائید مراجع مسئول

ماده 6- تعداد اعضای اصلی و علی البدل انجمن شورایاری محله شامل 7 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل میباشد .
تبصره 1: اعضای انجمن شورایاری در اولین جلسه از بین خود یک دبیر انتخاب خواهند کرد که مسئولیت سخنگوئی و ارتباط با سایر انجمن ها و مکاتبات انجمن را بر عهده خواهد داشت ، نحوه ارتباط انجمن شورایاری طبق آئین نامه ای است که توسط ستاد هماهنگی انجمن ها ی شورایاری شورای اسلامی شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید .
تبصره 2: اعضای علی البدل انجمن شورایاری در کلیه جلسات انجمن شرکت نموده و در صورت غیبت اعضای اصلی در هر جلسه از حق رأی برخوردار خواهند بود .
تبصره 3 : هر گاه عضو یا اعضاء به هر دلیل از عضویت انجمن خارج شوند اعضای علی البدل به ترتیب آراء دعوت خواهند شد .

ماده 7- اعضای اصلی و علی البدل انجمن شورایاری برای مدت دو سال انتخاب می شوند .

print