12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

ارکان انجمن های شورایاری

ماده 8- اركان انجمن عبارتند از: انجمن شوراياري - گروههاي كاري

ماده 9- ستاد هماهنگي شوراياري مركب از پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران شامل:
الف: دو نفر از اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي به انتخاب و معرفي اين كميسيون
ب: سه نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران مي،باشد كه با تصويب شورا منصوب خواهند شد.
جلسات ستاد با حضور 3 نفر از اعضاء رسميت داشته و تصميمات آن با اكثريت آراء قانوني است.
اعضاي ستاد موظفند در اولين جلسه از ميان خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر بعنوان منشي (مخبر) انتخاب نمايند.
رئيس ستاد هماهنگي مي،بايد الزاماً از ميان اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي عضو اين ستاد انتخاب شود.

ماده 10- وظايف ستاد هماهنگي
برنامه ريزي، سياستگذاري و نظارت بر شوراياري،ها
ارائه گزارش فعاليت شوراياري ها به شوراي شهر
هماهنگي هاي بين شوراياري،ها
ابلاغ تصميمات شوراي شهر به شوراياري،ها
پيگيري و اجراي برنامه،ها و خط مشي،هاي ابلاغ شده از شوراي شهر
انتقال پيشنهادات و نظرات و طرحهاي شوراياري،ها به شوراي شهر
بازرسي در صورت درخواست شوراي شهر و تشكيل كميته انضباطي
تشكيل ستاد اجرائي، تعيين و ابلاغ شرح وظايف آن، تعيين اعضاء و دبير آن ستاد و تعيين نحوه تعامل با شوراياري ها

تبصره: اعضاء و دبير ستاد اجرايي به پيشنهاد رئيس ستاد هماهنگي و تصويب اين ستاد منصوب خواهد شد.

print