12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

انحلال انجمن و سایر موارد

ماده 14- انجمن شورایاری در موارد کاهش تعداد اعضاءو تخلف از حیطه وظایف با پیشنهاد سه نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و تصویب این شورا منحل می شود .

ماده 15- این طرح شامل مقدمه و چهار فصل (4 ) و در پانزده ماده (15 ) و ده (10 ) تبصره در سی و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ سه شنبه چهارم آبان ماه سال 1378 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید .

print