12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شرح وظایف

شورایاری های می بایست بانك اطلاعات محله را تشكیل بدهند و امكانات را شناسایی نمایند - جمعیت ساكن منطقه را بشناسند كه چه توانمندیها و چه مشكلاتی دارند. شورایاری ها، فرهنگ سازی مشاركت را توسعه می دهد، هزینه ها را كم می كند و از مشكلات اجرایی پروژه ها می كاهد و پروژه ها اثر گذار می شوند. توسطشورایاری، نقاط مشكل ساز محله - اعتیاد - نیازمندان و فرصتها و تهدید ها شناسایی و با استفاده از فرصتها تهدید ها كم اثر و رفع شوند - بین محلات نیز تعامل باشد.
1- اعضاء شورایاری می بایست از قوانین و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مطلع باشند تا مطالبات را با توجه به قوانین منتقل نمایند.
۲- شناخت وضع موجود
۳- فرهنگ سازی
۴- تعامل محله ها

یکی از دلایل و ضرورتهای تشکیل نهادهای داوطلبانه مردمی و محله ای ایجاد بستری برای شکل گیری ارتباط و تعامل سازنده و فراگیر بین ساکنین محدوده های محلی با یکدیگر از یکسو و با تشکل ها و نهادهای مردمی از سوی دیگر است . در صورت برقراری ارتباط و تعامل ضلع سومی نیز تشکیل خواهد شد که آن ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی مسئول محله ای یا فرا محله ای است. بنابراین از اهداف مهم تشکیل انجمن معتمدین محلات ( شورایاری ها ) ، سازمانهای اجتماع محور و سایر نهادهای مرتبط شکل گیری شبکه گسترده ای از روابط اجتماعی و فرهنگی ، ایجاد همدلی و اعتماد ، ایجاد حس تعلق شهروندی ، ایجاد فضای مشارکت فعال و درگیرانه و در نهایت تشکیل و افزایش سرمایه اجتماعی است . برای حفظ و گسترش این سرمایه لازم است وظایف ، تکالیف و حقوق متقابل شهروندان و انجمن های معتمدین محلات ( شورایاری ها ) به شرح زیر مطرح می شود:

الف : مسئولیت متقابل ساکنین محلات در قبال انجمن های انجمن های معتمدین محلات ( شورایاری ها )
1- همکاری با اعضای انجمن معتمدین محلات ( شورایاری ها ) به عنوان نمایندگان منتخب محله در امور مختلف محلی
2- کمک در معرفی ، شناسایی و تعریف و تثبیت انجمن شورایاری در محله به طرق مقتضی
3- همفکری و مشاوره به اعضای انجمن معتمدین محله ( شورایاری ) محله در شناسایی مشکلات ، پیشنهاد راه حل ها و ارتقاء وضعیت محله
4- مشارکت و همکاری در اجرای برنامه ها و فعالیت های تدارک دیده شده توسط انجمن های معتمدین محلات (شورایاری ها)
5- همکاری با انجمن معتمدین محله (شورایاری ها) در اطلاع رسانی طرح ها ، برنامه ها ، فعالیتها و اقدامات انجمن معتمدین محله (شورایاری ها) در محله
6- همکاری با انجمن معتمدین محل (شورایاری ها) در تشکیل گروههای کار محله ای و عضویت در این گروه ها
7- نظارت بر کار انجمن معتمدین محل (شورایاری ها) ، پرسشگری قاعده مند و منطقی و مبتنی بر طرح مطالباتو نیازهای عمومی محله و با در نظر گرفتن موانع ، محدودیتها و واقعیتها
8- همکاری با انجمن معتمدین محله (شورایاری ها) ارائه آمار ، ارقام و اطلاعات محله ای ، کمبودها ، قوت ها ، استعدادها و قابلیتهای محله
9- آشنا شدن با شرح وظایف و عملکرد انجمن معتمدین محلات (شورایری ها) و تعدیل و منطقی کردن مطالبات متناسب باشرح وظایف شورایاری ها
10- حضور در جلسات ، نشست ها و برنامه هایی که توسط انجمن های معتمدین محلات (شورایاری ها) در محله برگزار می شود .
11- سایر کمک ها و همکاری هایی که بنا بر شرایط و امکانات محله می تواند توسط ساکنین محله در راستای پیشرفت و آبادانی محله انجام گیرد .

ب: وظایف متقابل انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها) در قبال ساکنین محله
1- اعتماد و اعتقاد به مردم محله به عنوان پشتوانه اصلی و حمایتی انجمن معتمدین محلات (شورایاری ها)
2- تلاش و همت صادقانه و مخلصانه و مستمر در جهت حل مشکلات مردم محله
3- انتقاد پذیری و توجه به دیدگاه ها و نظرات مطرح شده از سوی ساکنین محله مبتنی بر اصل تکریم ارباب رجوع
4- مشارکت دادن ساکنین در نیاز سنجی ، امکان سنجی ، تصمیم گیری ، اجرا ، نظارت و ارزیابی برنامه های محلی
5- پایبندی به اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم محله در قبال مسئولیتها ، اختیارات و اقداماتی که شورایاران پیگیری می نماید.
6- پایبندی به پذیرش و استفاده از مشارکت فعال و آگاهانه شهروندان محله در زمینه های مختلف از طرق مقتضی
7- پذیرش نظارت مردمی و لحاظ کردن نظرات و تصمیمات ساکنین محله در برنامه ریزیها
8- داشتن ارتباط مستمر و سازنده با مردم محله از طرق مقتضی و در همه حال

print