12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

نوروز آباد

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر بیت اله جمشیدلو 09126381501
جانشین محمد علی قیصری 09126011973
اطلاع رسان بهزاد نوری 09125063004
منشی علی قیصری بهمند 09125931976
عضو اصلی نصراله فرجی آذر 09125779368
عضو اصلی اکبر نقی زاده 09192923709
عضو اصلی اکبر حمید وند 09124176702


آدرس:print