12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شورای اسلامی گلدستهسمت نام و نام خانوادگی تلفن
رئیس شورا عباس زارع 09127663505
نایب رئیس شورا ملکه سیف 09196018703
امور مالی داود قاسمی 09199959582
عضو شورا علی علیخانی 09122147010
عضو شورا یونس صادقی 09122271878


آدرس : گلدسته - خیابان شهید رجایی - ساختمان شوراprint