04/20/2018 - جمعه 31 فروردين 1397
جستجو


- دريافت برنامه ها و سياست هاي مصوب شهرداري در ارتباط با وظايف منطقه و برنامه ريزي جهت اجراي آنها.
- نظارت بر رعايت كليه قوانين و مقررات مرتبط با وظايف و اقدام لازم جهت اجراي صحيح تمامي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي شهرداري، ضمن كسب اطلاع مستمر از تغييرات آنها.
- كنترل و نظارت بر حفظ و اداره كردن دارائي هاي منقول و غير منقول شهرداري منطقه.
- نظارت بر انجام معاملات شهرداري منطقه اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول، اجاره و استيجاره بنام شهرداري و همچنين امور مربوط به اراضي و املاكي كه در مسير طرحهاي عمراني قرار مي گيرند، با رعايت مقررات آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري و براساس اختيارات تفويض شده.
- نظارت بر برآورد و پيشنهاد بودجه ساليانه منطقه براساس فرم ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از طرف شهــــرداري مركز و درخواست اصلاح و يا متمم بودجه در صورت نياز.
- نظارت بر انجام كليه هزينه هاي جاري و عمراني در چارچوب بودجه مصوب و تهيه گزارشهاي مالي و آمارهاي مورد نياز بر حسب الزامات قانوني و يا آئين نامه و ضوابط شهرداري.
- تبصره: مسئوليت اجراي بودجه شهرداري منطقه به عهده شهردار و معاون مالي و اداري منطقه است و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هريك از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد.
- نظارت بر وصول عوارض و درآمدهاي قانوني شهرداري در سطح منطقه طبق تعرفه ها و دستورالعملهاي مربوط و تلاش جهت تشويق مردم به پرداخت به موقع عوارض و استقبال از همكاري و همياري شهروندان.
- نظارت بر انجام امور اداري، پرسنلي ،خدماتي و تداركاتي منطقه در چارچوب قوانين و مقررات .
- پيشنهاد اسامي اعضاء كميسيون هاي معاملات و تحويل با رعايت مقررات مربوطه.
- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان، پايان كار ساختمان، پروانه كسب، گواهي عدم خلاف، استعلام طرح و رسيدگي به تقاضاي تفكيك و بطور كلي كنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگيري از فعاليتهاي ساختماني غير مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي.
- نظارت بر نحوه اجرا و انجام عمليات عمراني مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر سواره رو، پياده رو و ميادين، جدولبندي، آسفالت و موزائيك معابر و نظاير آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي.
- انجام پيش بيني ها و اقدامات لازم در جهت محافظت منطقه در برابر حوادث طبيعي ( زلزله، سيل و ... ) و غير طبيعي در حدود وظايف شهرداري و رفع خطر از معابر و اماكن عمومي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
- نظارت بر كنترل بهداشت عمومي و پاكيزگي محيط زيست از طريق جمع آوري زباله، تنظيف و پاكسازي معابر، انهار عمومي و مجاري آب و فاضلاب و لايروبي قنوات در سطح منطقه.
- نظارت بر نحوه احداث، توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارك و زيباسازي محدوده منطقه در چارچوب برنامه هاي ابلاغي و ضوابط مربوطه.
- نظارت بر نحوه اجراي رفع مزاحمت صنايع آلوده كننده محيط زيست و مشاغل مزاحم با هماهنگي واحدهاي ذيربط و رفع سد معبر و جلوگيري از هرگونه استفاده غيرمجاز از اماكن عمومي.
- نظارت بر انجام امور مربوط به بهبود حمل ونقل و كنترل ترافيك در سطح منطقه از قبيل اصلاح هندسي معابر، نصب و نگهداري چراغهاي راهنمائي، خط كشي معابر و ... براساس برنامه هاي ابلاغي و ضوابط مربوطه.
- نظارت بر انجام فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي در سطح منطقه از قبيل احداث و اداره امور فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، مراكز تفريحي و ورزشي، كتابخانه ها، تشريك مساعي در حفظ ابنيه و آثار باستاني و برگزاري مسابقات ورزشي ضمن رعايت ضوابط مربوطه و در چارچوب برنامه هاي ابلاغي.
- نظارت بر انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه، جهت انجام پروژه هاي فني و عمراني و امور خدمات شهري و فضاي سبز، انعقاد قرارداد با آنها و كنترل كمي و كيفي بر حسن اجراي كار.
- رسيدگي و اظهار نظر صريح و روشن نسبت به شكايات مطروحه مردم و انجام اقدامات لازم جهت رفع شكايات.
- نظارت بر برگزاري مراسم و جشنهاي ملي و مذهبي در سطح منطقه با هماهنگي ارگانهاي ذيربط.
- نظارت بر گردآوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات مرتبط با وظايف محوله در محدوه تحت سرپرستي و همكاري با سازمان آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري و مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري تهران و همچنين ساير واحدهايي كه در ارتباط با وظايف خود، نيازمند اين اطلاعات مي باشند.
- نظارت و هماهنگي به منظور همكاري با اداره كل تشكيلات و آموزش شهرداري در امور تشكيلات، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه و ساير واحدهاي شهرداري تهران.
- نظارت بر تهيه گزارشهاي عملكرد دوره اي و مقطعي از فعاليتهاي منطقه و تاييد جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
- نظارت بر تهيه گزارشهاي عملكرد دوره اي و مقطعي از فعاليتهاي منطقه و تأييد جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار مي گردد.

print

1- مطالعه ، بررسی و شناسایی تهدید ها ، فرصت ها ، نقاط قوت و ضعف ناحیه ، و ارائه برنامه های مناسب.
2- برنامه ریزی جهت اجرای وظایف در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی شهرداری.
3- برنامه ریزی درخصوص جذب وجلب مشارکت اجتماعی و همکاری ساکنان ناحیه در تحقق اهداف شهرداری با هماهنگی و همکاری ادارات ذیربط.
4- هماهنگی و ارائه پیشنهادات در خصوص کلیه فعالیت ها و نیازهای ناحیه مربوط .
5- هماهنگي مستمربا شهردار و معاونان منطقه و دريافت دستورات مورد نياز.
6- هماهنگی با نهادهای عمومی و مردمی نظیر مساجد ، بسیج ، مراکز و موسسات خیریه ، کانون های فرهنگی، هنری و ... و ارتباط مستمر با نهادها و سازمان های مردمی در چارچوب دستورالعمل های صادره.
7- هدایت واحدهای تحت کنترل به منظور انجام امور شهری ، فرهنگی و اجتماعی ، شهرسازی و معماری ، فنی و عمرانی ، حمل و نقل و ترافیک و مالی و اداری و حقوقی براساس دستورالعمل های ابلاغی و نظارت بر فعالیت کلیه پیمانکاران مربوط در سطح ناحیه.
8- مدیریت کلیه امور مربوط به نظافت ، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و غیره در چارچوب قوانین ، مقررات و دستورالعمل های صادره
9- مدیریت امور به منظور حفظ دارایی ها و اموال ناحیه، پیش بینی و اقدام لازم به منظور تامین نیازمندی های ادارات تابعه.
10- مدیریت امور به منظور پیش بینی و آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی و غیر طبیعی با هماهنگی و همکاری ادارات ذیربط در چارچوب طرح ها و دستورالعمل های ابلاغی.
11- کنترل و نظارت در انجام درخواست های شهروندان و اقدام سریع و به موقع در این خصوص حسب قوانین و مقررات.
12- نظارت و کنترل برکار مدیران و کارکنان ناحیه و پیشنهاد پست سازمانی ، تشویق و یا تنبیه آنان حسب ضوابط مربوط.
13- نظارت برامور تهیه و تنظیم بودجه سالیانه ناحیه و اصلاحیه آن و ارائه به واحدهای ذیربط در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی
14- نظارت و کنترل در خصوص حسن اجرای قوانین و مصوبات مربوط به ایثارگران ، جانبازان و خانواده شهدا و همچنین انجام امور رفاهی و زیستی ایثارگران ناحیه .
15- كنترل و نظارت بر نحوه انجام طرح ها از جمله (تکریم ارباب رجوع)، وظایف و فعالیت های ادارات تابعه.
16- نظارت بر جمع آوری ، مستند سازی و طبقه بندی کلیه اسناد و مدارک .
17- نظارت بر تهیه گزارش های عملکرد ازفعالیت های ناحیه جهت ارائه به مسئولین ذیربط.
18- انجام گشت های مستمر میدانی ، جهت کنترل و نظارت امور در سطح ناحیه.
19- ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه ها به ادارات تابعه.
20- اطلاع رسانی مناسب و قابل دسترس برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی در خصوص عملکرد ناحیه و شهرداری و حقوق شهروندی با هماهنگی و همکاری ادارات ذیربط در ناحیه.
21- انجام سایر امور حسب وظایف در چارچوب قوانین و مقررات که از سوی مقام مافوق ارجاع یا ابلاغ می گردد.