11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو


- دريافت برنامه ها و سياست هاي مصوب شهرداري در ارتباط با وظايف منطقه و برنامه ريزي جهت اجراي آنها.
- نظارت بر رعايت كليه قوانين و مقررات مرتبط با وظايف و اقدام لازم جهت اجراي صحيح تمامي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي شهرداري، ضمن كسب اطلاع مستمر از تغييرات آنها.
- كنترل و نظارت بر حفظ و اداره كردن دارائي هاي منقول و غير منقول شهرداري منطقه.
- نظارت بر انجام معاملات شهرداري منطقه اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول، اجاره و استيجاره بنام شهرداري و همچنين امور مربوط به اراضي و املاكي كه در مسير طرحهاي عمراني قرار مي گيرند، با رعايت مقررات آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري و براساس اختيارات تفويض شده.
- نظارت بر برآورد و پيشنهاد بودجه ساليانه منطقه براساس فرم ها و دستورالعمل هاي ابلاغي از طرف شهــــرداري مركز و درخواست اصلاح و يا متمم بودجه در صورت نياز.
- نظارت بر انجام كليه هزينه هاي جاري و عمراني در چارچوب بودجه مصوب و تهيه گزارشهاي مالي و آمارهاي مورد نياز بر حسب الزامات قانوني و يا آئين نامه و ضوابط شهرداري.
- تبصره: مسئوليت اجراي بودجه شهرداري منطقه به عهده شهردار و معاون مالي و اداري منطقه است و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هريك از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد.
- نظارت بر وصول عوارض و درآمدهاي قانوني شهرداري در سطح منطقه طبق تعرفه ها و دستورالعملهاي مربوط و تلاش جهت تشويق مردم به پرداخت به موقع عوارض و استقبال از همكاري و همياري شهروندان.
- نظارت بر انجام امور اداري، پرسنلي ،خدماتي و تداركاتي منطقه در چارچوب قوانين و مقررات .
- پيشنهاد اسامي اعضاء كميسيون هاي معاملات و تحويل با رعايت مقررات مربوطه.
- نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان، پايان كار ساختمان، پروانه كسب، گواهي عدم خلاف، استعلام طرح و رسيدگي به تقاضاي تفكيك و بطور كلي كنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگيري از فعاليتهاي ساختماني غير مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي.
- نظارت بر نحوه اجرا و انجام عمليات عمراني مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر سواره رو، پياده رو و ميادين، جدولبندي، آسفالت و موزائيك معابر و نظاير آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي.
- انجام پيش بيني ها و اقدامات لازم در جهت محافظت منطقه در برابر حوادث طبيعي ( زلزله، سيل و ... ) و غير طبيعي در حدود وظايف شهرداري و رفع خطر از معابر و اماكن عمومي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
- نظارت بر كنترل بهداشت عمومي و پاكيزگي محيط زيست از طريق جمع آوري زباله، تنظيف و پاكسازي معابر، انهار عمومي و مجاري آب و فاضلاب و لايروبي قنوات در سطح منطقه.
- نظارت بر نحوه احداث، توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارك و زيباسازي محدوده منطقه در چارچوب برنامه هاي ابلاغي و ضوابط مربوطه.
- نظارت بر نحوه اجراي رفع مزاحمت صنايع آلوده كننده محيط زيست و مشاغل مزاحم با هماهنگي واحدهاي ذيربط و رفع سد معبر و جلوگيري از هرگونه استفاده غيرمجاز از اماكن عمومي.
- نظارت بر انجام امور مربوط به بهبود حمل ونقل و كنترل ترافيك در سطح منطقه از قبيل اصلاح هندسي معابر، نصب و نگهداري چراغهاي راهنمائي، خط كشي معابر و ... براساس برنامه هاي ابلاغي و ضوابط مربوطه.
- نظارت بر انجام فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي در سطح منطقه از قبيل احداث و اداره امور فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، مراكز تفريحي و ورزشي، كتابخانه ها، تشريك مساعي در حفظ ابنيه و آثار باستاني و برگزاري مسابقات ورزشي ضمن رعايت ضوابط مربوطه و در چارچوب برنامه هاي ابلاغي.
- نظارت بر انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه، جهت انجام پروژه هاي فني و عمراني و امور خدمات شهري و فضاي سبز، انعقاد قرارداد با آنها و كنترل كمي و كيفي بر حسن اجراي كار.
- رسيدگي و اظهار نظر صريح و روشن نسبت به شكايات مطروحه مردم و انجام اقدامات لازم جهت رفع شكايات.
- نظارت بر برگزاري مراسم و جشنهاي ملي و مذهبي در سطح منطقه با هماهنگي ارگانهاي ذيربط.
- نظارت بر گردآوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات مرتبط با وظايف محوله در محدوه تحت سرپرستي و همكاري با سازمان آمار، اطلاعات و خدمات كامپيوتري و مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري تهران و همچنين ساير واحدهايي كه در ارتباط با وظايف خود، نيازمند اين اطلاعات مي باشند.
- نظارت و هماهنگي به منظور همكاري با اداره كل تشكيلات و آموزش شهرداري در امور تشكيلات، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه و ساير واحدهاي شهرداري تهران.
- نظارت بر تهيه گزارشهاي عملكرد دوره اي و مقطعي از فعاليتهاي منطقه و تاييد جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
- نظارت بر تهيه گزارشهاي عملكرد دوره اي و مقطعي از فعاليتهاي منطقه و تأييد جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار مي گردد.

print