12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
معاون مالی و اقتصاد شهری 66212131
مسئول دفتر 66212131
اداره حسابداري 66212236
امور مالی 66212236
واحد قرادادها 66205292
اداره درآمد و نوسازی 66229394 - 66312255
سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي منطقه 66320909
واحد تدارکات 66205302
واحد حمل و نقل سبک 66221144
print