12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
معاون فنی و عمران 66211144
دفتر معاونت 66211144
واحد قراردادها 66205190
واحد نظارت و اجرا 66239942
واحد قسمت فني، GIS و شبكه معابر 66246662
دفتر فنی 66246662
واحد رسیدگی فنی 66222244
واحد حفاری 66246662
نظارت ابنیه 66239835
نظارت نواحي و بوستانها 66239835
نظارت راه و باند 66222244
print